Vedtekter vedtatt ved oppstart 18.03.2010

Vedtekter vedtatt ved oppstart 18.03.2010

Vedtatt 18.03.2010 (ikke lenger gjeldende).

1. Formål

Bærum Kulturråd skal arbeide for kulturens kår og utvikling i Bærum.

2. Oppgaver

Bærum Kulturråds fremste oppgaver er å:

 • Representere kulturorganisasjonene i Bærum som talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter
 • Initiere tiltak som kan bidra til samarbeid organisasjonene imellom
 • Bidra til å øke forståelsen for kulturarbeid i kommunen
 • Bidra til å tilrettelegge vilkårene for kulturorganisasjonene ved å arbeide for bedre økonomiske vilkår, bedrede øvingsmuligheter, egnede lokaler og utviklingsmuligheter
 • Være informatører overfor kulturorganisasjonene, kommunen og mediene
 • Sette i gang prosjekter for og med kulturorganisasjonene, for eksempel kurs og seminarer samproduksjoner og festivaler,
 • Holde minst ett medlemsmøte i året utover årsmøtet..
 • Kommunisere aktivt med politikere og kommuneadminstrasjon og ha formalisert møtevirksomhet med disse

3. Medlemskap

Bærum Kulturråd er åpen for alle kulturorganisasjoner i Bærum. Organisasjoner som vil slutte seg til Bærum Kulturråd skal registreres som medlemmer. Dersom det er tvil om organisasjoner hører inn under begrepet ”kultur” har styret rett til å avgjøre saken. Det betales kontingent for hver organisasjon. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet, og skal holdes på et lavt nivå. Der det er mulig (kursavgifter, bistand osv.) skal medlemmer ha fordeler framfor ikke-medlemmer.

4. Organisasjon

Bærum Kulturråds øverste myndighet er årsmøtet. Dette holdes hvert år innen utgangen av mars. Hver kulturorganisasjon kan møte med inntil 2 representanter. Foreløpig innkalling sendes kulturorganisasjonene 5 uker før møtet. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 uker før møtet. Endelig innkalling med dagsorden, årsmelding, regnskap og budsjett sendes 8 dager før møtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt på dagsorden.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Konstituering
 2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Handlingsplan og budsjett
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av styre som består av styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 8. Valg av valgkomite som består av leder og 2 medlemmer
 9. Valg av revisor

STYRET

Styret kan kun velges fra organisasjoner som er registrert som medlemmer. Det forutsettes at representanter som velges til styret har bred og genuin interesse for og/eller erfaring for kulturarbeid i kommunen på alle plan. Årsmøtet bør bestrebe seg over en bredest mulig sammensetning i styret. Der styret vil få behov for ekstra fagekspertise, bør dette søkes hos medlemsorganisasjonene.

Styreleder og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Resten av styremedlemmene velges for en periode av 2 år. Alle kan gjenvelges inntil 3 valgperioder. Det skal tilstrebes kontinuitet.

5. Deltakelse og stemmerett på årsmøtet

Hver kulturorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Representanter fra kulturetaten og det politiske liv i Bærum kan inviteres som observatører. Disse har talerett, men ikke stemmerett.

Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt i de saker som er nevnt i pkt. 10 og 11. Ved stemmelikhet kan møteleder bruke dobbeltstemme.

6. Ekstraordinært årsmøte

Når styret eller minst 10 av medlemsorganisasjonene ber om å få behandlet en sak, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 8 dagers varsel.

7. Styrets arbeid

Styret bestemmer selv sin arbeidsform. Vedtak fattes med flertallet av avgitte stemmer, men det kreves at over 50% av styret har deltatt i avstemningen. I tilfelle stemmelikhet kan styreleder bruke dobbeltstemme. Styret skal oppnevne en daglig leder og utarbeide instruks for denne. Styret leder Bærum Kulturråds virksomhet og representerer rådet utad sammen med daglig leder. Styret kan nedsette arbeidsgrupper eller prosjektgrupper for å gjennomføre spesielle aktiviteter.

8. Økonomi

Bærum Kulturråds administrative utgifter forutsettes dekkes av kommunalt tilskudd og medlemskontingent. Det kan også søkes om annen offentlig støtte.

Honorar til styreleder, styremedlemmer og daglig leder vedtas på årsmøte.

9. Regnskapsår

Budsjett og regnskap følger kalenderåret.

10. Vedtekstendringer

Endringer av vedtektene vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtekstendring må være sendt styret innen 1. januar.

11. Oppløsning

Oppløsning av Bærum Kulturråd vedtas som bestemt i pkt. 10 for vedtekstendring.

Ved oppløsning avgjør årsmøtet hvordan rådets eventuelle midler skal anvendes. Uansett skal de anvendes til beste for kulturformål i Bærum.