Referat fra drøftingsmøte etter Årsmøtet 15. mars 2012

Referat fra drøftingsmøte etter Årsmøtet 15. mars 2012

Til stede: Se protokoll fra årsmøtet.

Disse sakene ble tatt opp til drøfting:

  • Fyrtårnsmidler
  • Søknadsfrist for søknad om støtte til kulturformål
  • Kalender for alle scenene under Kulturarena
  • Undersøkelse av hvor mange som reelt jobber med kultur i Bærum
  • Orientering om henvendelse til Sektorutvalg for Barn og Unge

Fyrtårnsmidler

Vi har fått tilbakemelding fra flere av våre organisasjoner om lovligheten ved å tildele Fyrtårnsmidler slik kommunen gjør. Det ble understreket at ”ingen misunner de som i dag er Fyrtårn”, men det foreligger ingen reelle kriterier, og man kan heller ikke søke om å bli Fyrtårn og ordningen er ikke utlyst. Bærum Kommune velger hvem som skal få midlene. Det ble reist spørsmål om dette er i strid med Forvaltningsloven. Dette er offentlige midler, og utgjør til dels store summer. – ca. 1.3 mill kroner i 2011. Det var enighet om at saken legges inn i handlingsplanen og tas opp med Frikk. Som et ledd i dette blir den tatt opp i den årlige evalueringen av tilskuddsordningen som Bærum Kulturråd foretar.

Søknadsfrist for søknad om støtte til kulturformål

Denne saken er tatt opp av Cosmic Wind/Qulcuinox.

Det byr på problemer for en del organisasjoner at søknadsfrist er 1. mars. Det er flere grunner til dette, men de overveiende grunnene er at hvis man søker om støtte i Norsk Kulturråd, så må man ha en garanti for at man også får støtte fra Bærum kommune. De to søknadsfristene (Norsk Kulturråd og kommunen) krysser hverandre, og før man har fått svar fra kommunen, er det for sent å søke Norsk Kulturråd. Det betyr at organisasjonene må planlegge for 2 år av gangen for at de skal kunne søke Norsk Kulturråd om støtte. Det er vanskelig å vite hvordan man skal

legge denne saken frem for kommunen. En mulighet er å 2 årlige søknadsfrister, slik Norsk Kulturråd har. En annen mulighet er å utvide støtten fra 15 måneder til 24. måneder. Også denne saken legges inn i handlingsplanen med målsetning å ta det opp med Frikk.

Kalender for alle scenene i Sandvika

Også denne saken ble tatt opp av Cosmic Wind/Qulcuinox. Bærum Kulturråd oppfordres til å be

Kulturarena om å lage en kalender som viser når det er ledig sceneplass. Slik det er i dag, er det vanskelig å få oversikt over ledig kapasitet og det går med mye tid til å vente i telefoner og få tak i noen som i det hele tatt kan si noe om det er ledig plass på noen av scenene.

Undersøkelse om hvor mange som reelt jobber med kultur i Bærum Kommune

Kulturen har litt å lære av idretten når det gjelder å fremskaffe tall som viser hvor mange som jobber med kultur inkl. de som jobber i kulissene. Dette er viktig dokumentasjon, blant annet når det gjelder spørsmålet om mer økonomisk støtte til kulturen, flere arenaer, bedre øvingslokaler osv. Bærum Kulturråd vil sende et enkelt spørreskjema til alle organisasjonene for å kartlegge dette. Med dette får man også klarlagt hvor mange som jobber frivillig med kultur. Punkt nr. 11 i handlingsplanen utvides til også å gjelde antall personer.

Orientering om henvendelse til Sektorutvalg for Barn og Unge

I brev av 28.2.2012, ber Bærum Kulturråd om tilbakespill fra Sektorutvalg for Barn og Unge om utvalgets prioriteringer på kulturfronten og spesielt mht kulturskolen herunder også skolekorpsene. Brevet til Sektorutvalget og utvalgets svar av 12.3 legges ved til orientering.

Saken ligger i handlingsplanen.