Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Gjelder fra 1. januar 2012.

Innholdsfortegnelse

Formål
Generelle vilkår
Retningslinjenes gyldighetsområde
Hva slags tilskudd kan det søkes om?
Søknadsskjema og frister
Klagerett

 1. Tilskudd til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål
  1.1 Grunn- og medlemstilskudd
  1.2 Ekstraordinært driftstilskudd
  1.3 Etableringstilskudd
  1.4 Tilskudd til ekstraordinære utviklings- og opplæringstiltak
  1.5 Jubileumsgaver
  1.6 Arrangementstilskudd
 2. Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål
 3. Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunst- og kulturutøvere
 4. Spesielle kulturprosjekter
 5. Springbrettmidler
 6. Kulturfyrtårn
 7. Bærum kommunes kulturpris
 8. Bærum kommunes kulturstipend
 9. Bærum kommunes kunstpris

Formål

 • Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen.
 • Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.
 • Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for så vel utøver som publikum.
 • Stimulere innbyggerne i Bærum til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid.
 • Bedre oppvekstvilkårene i Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.
 • Gi mulighet til å satse på kontinuitet og kvalitet i kulturlivet.

Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Generelle vilkår

Arrangementer og prosjekter det søkes støtte til må finne sted i Bærum.

Retningslinjenes gyldighetsområde

Retningslinjene gjelder for søkere innenfor områdene musikk, dans, teater, visuell kunst, kunsthåndverk og husflid som er hjemmehørende i Bærum:

 • Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål (kap.1)
 • Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål (kap.2)
 • Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunst- og kulturutøvere (kap.3)
 • Andre søkere – enkelte tilskuddskategorier gir også mulighet for søkere som ikke tilhører gruppene nevnt ovenfor. (kap.4 og 5)
 • Priser og stipender knyttet til ordningen ”Tilskudd til kulturformål” (kap.7, 8 og 9)

Hva slags tilskudd kan det søkes om?

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål hjemmehørende i Bærum kan søke om:

 • Grunn- og medlemstilskudd (kap.1.1)*
 • Ekstraordinært driftstilskudd (kap.1.2)*
 • Etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/ stiftelser (kap.1.3)*
 • Tilskudd til ekstraordinære opplærings- og utviklingstiltak (kap.1.4)*
 • Jubileumsgave ved 25, 50, 75 år osv. (kap.1.5)
 • Arrangementstilskudd (kap.1.6)* Skolekorps mottar et øremerket tilskudd som fordeles likt på skolekorpsene i kommunen. Skolekorps, -kor og -orkestre kan søke om tilskudd til arrangement, jubileumsgave fra denne ordningen, men får sin hovedstøtte til drift gjennom Bærum Musikk- og kulturskole.

Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål kan søke om:

 • Tilskudd til organisasjonens drift (kap.2)

Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunstnere kan søke om:

 • Tilskudd til organisasjonens drift (kap.3)

Alle organisasjoner som nevnt ovenfor og andre enkeltpersoner eller grupper kan søke:

 • Spesielle kulturprosjekter (kap.4)
 • Springbrettmidler, som kan gi mulighet for ekstraordinære satsninger som kommer søker og kommunens kulturliv til gode. (kap.5)

Tilskudd fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsførings materiale, også på nettsider.

Utbetaling av tilskudd forutsetter at alle nødvendige vedlegg foreligger. Eventuell ettersendelse av nødvendige vedlegg og utfyllende opplysninger er søkers ansvar.

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom nødvendige vedlegg for vurdering av søknaden ikke er sendt Bærum kommune innen utgangen av det kalenderåret tilskuddet er gitt for.

Søknadsskjema og frister

Søknadsskjema for tilskudd til kulturformål finnes på Bærum kommunes nettsider.

Hvilke vedlegg som er nødvendige for de ulike formene for tilskudd, er presisert under hvert kapittel i retningslinjene.

Hovedsøknadsfrist for alle tilskudd til kulturformål er 1. mars hvert år.

Søknad om tilskudd til mindre arrangement og kulturprosjekt kan behandles fortløpende, med en øvre tilskuddsgrense på kr 15000 og med søknadsfrist senest 3 uker før arrangementet/prosjektet finner sted.

Søknad mottatt etter at søknadsfristen har gått ut vil ikke bli behandlet.

Prioritering av søknader og størrelsen på tilskuddet, er avhengig av kommunens gjeldende satsninger innenfor kultur, kommunale bevilgninger, antall støtteberettigede søkere og det totale antall medlemmer blant de søkende organisasjoner.

Klagerett

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag søker mottar svar på søknaden.

I klagen må følgende presiseres:

 • hvilke vedtak det klages over
 • den eller de endringer som ønskes
 • eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klager på vedtak sendes til Bærum kommune. Dersom avgjørelsesorganet ikke finner å omgjøre vedtaket, sendes klagen til kommunens klagenevnd.

Klageretten er forankret i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Denne finner du på lovdata.

1. Tilskudd til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål

Formålet med tilskudd til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål er å stimulere innbyggerne til å ta ansvar for egen fritid og bidra til utvikling av kulturlivet i kommunen.

Generelle vilkår

Tilskuddsordningen omfatter frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål hjemmehørende i Bærum, og som oppfyller samtlige vilkår nedenfor:

 • Ha vært i kontinuerlig virksomhet i minst 1 år.
 • Ha vedtekter der formål fremgår.
 • Avholde årsmøte som vedtar regnskap og budsjett, og som velger styre og revisor.
 • Ha individuelt betalende medlemskap.
 • Ha medlemskap som er åpent for alle så sant dette ikke kommer i konflikt med organisasjonens egenart og virksomhet.
 • Ha regelmessig utøvende kulturaktivitet for medlemmene som beskrevet i formålet, innenfor områdene musikk, dans, teater, visuell kunst, kunsthåndverk og husflid.
 • Ha en aktiv og synlig rolle i lokalt kulturliv med vilje til deltakelse i fellesarrangementer i kommunen.

Ordningen omfatter ikke:

Organisasjoner som faller inn under andre støtteordninger i kommunen, politiske organisasjoner, nasjonale foreninger, trossamfunn, livssynssamfunn, velforeninger, humanitære og sosiale foreninger, profesjonelle organisasjoner eller sammenslutninger.

* Skolekorps mottar et øremerket tilskudd som fordeles likt på skolekorpsene i kommunen. Skolekorps, -kor og -orkestre kan søke om tilskudd til arrangement, jubileumsgave og spesielle kulturprosjekt fra denne ordningen, men får sin hovedstøtte til drift gjennom Bærum Musikk- og kulturskole (www.baerum.kommune.no/musikkskolen).

1.1 Grunn- og medlemstilskudd

Målsetting med tilskuddet fra Bærum kommune er å gi et bidrag til driften av organisasjonen.

Vilkår

Søker må oppfylle alle punktene under generelle vilkår i hovedkapittelet.

Ved vurdering av søknaden vil det kunne bli tatt hensyn til om organisasjonen har krav på voksenopplæringsstøtte eller annen offentlig støtte til driften.

Beskrivelse

Grunn- og medlemstilskuddet skal ikke utgjøre mer enn 25 % av organisasjonens brutto driftsbudsjett i det året det søkes støtte for, og består av følgende:

a) Grunnstøtte: kr 6 000 som tildeles uavhengig av medlemstall og aktivitetsnivå.

b) Medlemstilskudd: støtte per aktive og betalende medlem (ikke æresmedlemmer/passive medlemmer) begrenset oppad til 100, og inndelt i følgende kategorier:

 • Gruppe 1: medlemmer under 26 år.
 • Gruppe 2: medlemmer over 26 år.

Medlemstilskuddet fordeles etter følgende nøkkel:

 • Medlem nr 1-25: gruppe 1 kr 250
 • Medlem nr 26-50: gruppe 1 kr 200
 • Medlem nr 51-100: gruppe 1 kr 150

Medlemsstøtten regnes ut på bakgrunn av opplysninger om betalende medlemmer per 31. desember foregående år.

Søknadsfrist for grunn- og medlemstilskudd er 1. mars. Frist for ettersendelse av vedlegg er 14 dager etter avholdt årsmøte.

Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg:

 • Revidert regnskap for foregående kalenderår.
 • Årsmelding for foregående år godkjent av årsmøtet.
 • Plan og budsjett for organisasjonens drift inneværende år.**
 • Medlemsliste per 31. desember foregående år.
 • Eventuelt utfyllende opplysninger.**Inntekter og utgifter til gjennomføring av publikumsrettede arrangementer eller prosjekter det søkes eget tilskudd til må føres på eget budsjett, ikke inkluderes i driftsbudsjettet.

1.2 Ekstraordinært driftstilskudd

Målsetting med tildeling av ekstraordinært driftstilskudd som et supplement til grunn- og medlemstilskuddet, er å gi organisasjoner med høyt ambisjons- og aktivitetsnivå i kommunen tilleggsstøtte dersom utgifter til profesjonell bistand er ekstraordinært høye.

Vilkår

Forutsetning for ekstraordinært driftstilskudd er utadrettet arrangementsvirksomhet i kommunen.

Utgiftene skal være knyttet til organisasjonens faste, ordinære virksomhet og et nødvendig bidrag til kontinuitet og kvalitet i opplæring og utvikling. Eksempler er faste utgifter til profesjonell kunstnerisk ledelse. Det vil bli tatt hensyn til dokumentert kunstnerisk utvikling, organisasjonens virksomhet over tid og troverdighet i planer og budsjett.

Søknadsfrist for ekstraordinært driftstilskudd er 1. mars. Frist for ettersendelse av vedlegg er 14 dager etter avholdt årsmøte.

Søknadsskjema må være fullstendig utfylt, og skal ha følgende supplerende vedlegg:

 • Utfyllende opplysninger om behovet for ekstraordinært driftstilskudd.

Inntekter og utgifter til gjennomføring av publikumsrettede arrangementer og prosjekter det søkes eget tilskudd til må føres på eget budsjett, ikke inkluderes i driftsbudsjettet.

1.3 Etableringstilskudd

Formålet med etableringstilskudd er å gi nyopprettede frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål, som har vært i drift i mindre enn 1 år, et bidrag til oppstart av medlemsaktiviteten.

Vilkår

Nystiftede organisasjoner som har vært i drift i mindre enn ett år er ikke berettiget til grunn- og medlemstilskudd eller ekstraordinær driftsstøtte, men kan søke om etableringstilskudd.

Beskrivelse

Etableringstilskuddet er kr 5 000, men kan ikke utgjøre mer enn 50 % av organisasjonens/stiftelsens brutto driftsbudsjett i det året det søkes støtte for.

Søknadsfrist for etableringstilskudd er 1. mars.

Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg

 • protokoll og vedtekter fra stiftelsesmøte
 • planer og budsjett for inneværende år**
 • medlemsliste**Inntekter og utgifter til gjennomføring av publikumsrettede arrangementer og prosjekter det søkes eget tilskudd til må føres på eget budsjett, ikke inkluderes i driftsbudsjettet.

1.4 Tilskudd til ekstraordinære utviklings- og opplæringstiltak

Målsettingen med tilskuddet er å gi mulighet til å heve kompetansen og kvaliteten hos den enkelte kulturorganisasjon/stiftelse, som i neste omgang bidrar i utvikling av kommunens kulturliv.

Vilkår

Forutsetning for tilskudd til ekstraordinære utviklings- og opplæringstiltak er utadrettet arrangementsvirksomhet i kommunen.

Kommunen kan be om tilleggsopplysninger. Eventuell støtte vil ikke bli utbetalt før alle vedlegg er mottatt. Ved tildeling av tilskudd må organisasjonen ettersende rapport og regnskap når opplæringstiltaket er gjennomført. Manglende rapport og regnskap vil ha konsekvenser for organisasjonens muligheter for å få tilskudd påfølgende år.

Bærum kommune forbeholder seg retten til å trekke tilbake tilsagn om tilskudd, eller kreve tilbakebetaling av utbetalt tilskudd, dersom aktivitet/ arrangement som ligger til grunn for støtten ikke blir gjennomført som planlagt eller i tråd med retningslinjene. Dersom aktiviteten opphører eller flyttes til annen kommune skal tilskudd tilbakebetales.

Søknadsfrist for ekstraordinære utviklings- og opplæringstiltak er 1. mars for de påfølgende 15 måneder.

Søknad om tilskudd til mindre tiltak kan behandles fortløpende med en øvre tilskuddsgrense på kr 15 000, og søknadsfrist senest 3 uker før tiltaket finner sted.

Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og ha følgende vedlegg

 • Beskrivelse som inneholder formålet med, og alle relevante opplysninger om opplæringstiltaket som supplement til ordinær drift.
 • Fullstendig inntekts- og utgiftsbudsjett der alle inntektskilder samt egenandel tas med.
 • Opplysninger om hvordan opplæringsprosjektet skal komme Bærums kulturliv til gode.

1.5 Jubileumsgaver

Kommunen kan gi jubileumsgave til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål.

Gaven kan gis som et pengebeløp ved markering av 25 års-jubileum, 50 års-jubileum, 75 års-jubileum, 100 års- jubileum, 125 års-jubileum osv.

Organisasjonen/stiftelsen må selv gjøre kommunen oppmerksom på jubileet i søknadsskjema innen 1. mars.

1.6 Arrangementstilskudd

Formålet med arrangementstilskudd til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål er:

 • å sikre at medlemmene får anledning til utvikling gjennom fremføring
 • å gi kommunens innbyggere mulighet til å nyte godt av organisasjonen/ stiftelsens virksomhet

Beskrivelse

Arrangementstilskudd skal imøtekomme dynamikken i kulturlivet. Tilskuddet er en delvis dekning av de kunstneriske kostnadene forbundet med et åpent kulturarrangement. Arrangementet skal bidra til utvikling av kulturlivet i kommunen og gi et generelt publikum i Bærum en positiv kulturopplevelse. Arrangementstilskudd vil kun gi en delvis finansiering av profesjonelle honorarer eller andre kunstneriske utgifter, på bakgrunn innsendte opplysninger og budsjett.

Direkte tilskudd eller underskuddsgaranti

Tilskudd til arrangementer kan bli gitt som direkte tilskudd, som utbetales etter at søknad er behandlet, eller som underskuddsgaranti. Underskuddsgaranti blir gitt dersom det er sannsynlig at arrangementet vil gå i balanse, og vil da fungere som en trygghet for arrangør. Ved tilsagn om underskuddsgaranti vil tilskuddet kun utbetales ved eventuelt underskudd, som dokumenteres i rapport og regnskap som sendes Bærum kommune etter gjennomført arrangement.

Bærum kommune vurderer i behandling av søknaden om tilskuddet blir gitt som direkte støtte eller som underskuddsgaranti.

Det er ikke mulig å søke om underskuddsgaranti til et arrangement utover den direkte støtten som blir tildelt.

Vilkår for arrangementstilskudd

Arrangementet må være en aktivitet utover organisasjonens ordinære virksomhet og foregå i Bærum for å være støtteberettiget.

Det stilles alltid krav til egenfinansiering ved tildeling av arrangementstilskudd.

Prioritering av søknader og størrelsen på tilskuddet til den enkelte søker er avhengig av kommunens gjeldende satsninger innenfor kultur, kommunale bevilgninger og antall støtteberettigede søkere.

Arrangementstilskudd og tilsagn om underskuddsgaranti fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsføringsmateriale for arrangementet. Dette gjelder også nettsider.

Rapport, med dokumentasjon av markedsføringen og regnskap sendes Bærum kommune etter gjennomført arrangement.

Manglende rapport og regnskap vil ha konsekvenser for organisasjonens muligheter for å få tilskudd påfølgende år.

Bærum kommune forbeholder seg retten til å trekke tilbake tilsagn om tilskudd, eller kreve tilbakebetaling av utbetalt tilskudd, dersom aktivitet/ arrangement som ligger til grunn for støtten ikke blir gjennomført som planlagt eller i tråd med retningslinjene. Dersom aktiviteten opphører eller flyttes til annen kommune skal tilskudd tilbakebetales.

Tilsagn om tilskudd der nødvendige vedlegg ikke er sendt Bærum kommune innen utgangen av det kalenderåret tilskuddet er gitt for bortfaller.

Hva gis det ikke støtte til?

Formål som omfattes av andre offentlige støtteordninger, lukkede arrangementer, nasjonale kulturfeiringer, arrangementer som foregår utenfor kommunens grenser, dekning av reise- og turneutgifter, lyd og billedfesting innkjøp av materiell og utstyr, dekning av underskudd etter gjennomført tiltak.

Søknadsfrist for arrangementstilskudd er 1. mars for de påfølgende 15 måneder.

Søknad om tilskudd til mindre arrangement kan behandles fortløpende med en øvre tilskuddsgrense på kr 15 000, og søknadsfrist senest 3 uker før arrangementet finner sted.

Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg:

 • utfyllende beskrivelse av arrangementet
 • fullstendig inntekts- og utgiftsbudsjett der alle inntektskilder samt egenandel tas med
 • markedsføringsplan og målgrupper

Kommunen kan be om tilleggsopplysninger. Eventuell støtte vil ikke bli utbetalt før alle vedlegg er mottatt hos kommunen.

2. Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål

Formålet med ordningen er å gi et bidrag til drift av organisasjoner og stiftelser som

 • har formidling av kunst og kultur til medlemmer og et generelt publikum som formål
 • utvikling av kulturlivet i kommunen som formål

Organisasjonens medlemmer behøver ikke selv være utøvende.

Vilkår

Frivillige organisasjoner, med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål, må oppfylle følgende vilkår:

 • Ha sin drift i Bærum kommune.
 • Ha vært i kontinuerlig virksomhet i minst 1 år.
 • Ha vedtekter.
 • Avholde årsmøte som vedtar planer for driften, regnskap og budsjett, og som velger styre og revisor.
 • Ha individuelt betalende medlemskap.
 • Ha medlemskap som er åpent for alle så sant dette ikke kommer i konflikt med organisasjonens egenart.
 • Gjennomføre regelmessige kulturtiltak og -arrangementer eller på annen måte delta i arbeidet for utvikling av det lokale kulturliv i Bærum.

Beskrivelse

Tilskudd kan søkes som et bidrag til organisasjonens virksomhet. Ved vurdering av søknaden vil det kunne bli tatt hensyn til i hvilken grad søker er aktiv innen områder prioritert av kommunen og organisasjonens vilje og evne til egenfinansiering.

Det er ingen automatikk i tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner som har kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål. Søknader behandles i hvert enkelt tilfelle. Tilskudd vurderes og tildeles på bakgrunn av ambisjons- og aktivitetsnivå, innsendte planer og budsjett for drift av organisasjonen. Det vil bli tatt hensyn til ønske om utvikling, virksomhet over tid, troverdighet i planer og budsjett.

Tilskudd gis ikke til direkte dekning av utgifter til organisasjonens utadrettede virksomhet.

Søknadsfrist for tilskudd til frivillige organisasjoner som har kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål er 1. mars.

Søknaden må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg:

 • Revidert regnskap for foregående år.
 • Årsmelding for foregående år som er godkjent av årsmøtet.
 • Plan og budsjett for inneværende år. **
 • Eventuelle utfyllende opplysninger om organisasjonens virksomhet.** Inntekter og utgifter til gjennomføring av publikumsrettede arrangementer eller prosjekter skal ikke inkluderes i driftsbudsjettet.

3. Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunst- og kulturutøvere

Formålet med tilskuddet er å:

 • Bidra til å opprettholde kunst- og kulturfaglig miljø i kommunen.
 • Gi profesjonelle kulturutøvere gjennom sine organisasjoner/sammenslutninger mulighet til å bidra med kunnskap og kompetanse for å utvikle kulturlivet i kommunen.

Vilkår

Sammenslutninger/organisasjoner med profesjonelle kunst- og kulturutøvere hjemmehørende i Bærum, som bidrar til utvikling av et kunstfaglig miljø man ellers ikke ville hatt i kommunen, kan søke tilskudd til drift av sin virksomhet. Tilskudd blir vurdert på bakgrunn av innsendte planer og budsjett.

Søknadsfrist for organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunst- og kulturutøvere er 1. mars.

Søknaden må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg:

 • Revidert regnskap for foregående kalenderår.
 • Årsmelding for foregående år som er godkjent av årsmøtet.**
 • Plan og budsjett for inneværende år.
 • Eventuelt utfyllende forklaringer om organisasjonens virksomhet.** Inntekter og utgifter til gjennomføring av publikumsrettede arrangementer eller prosjekter skal ikke inkluderes i driftsbudsjettet

4. Spesielle kulturprosjekter

Formål

Målsettingen er å støtte utviklingsarbeid innen kulturfeltet. Prosjektene skal ha kultur som hovedformål og ivareta kommunens kultursatsninger. Prioriterte målgrupper er barn og unge, utviklingshemmede og flyktning/innvandrere.

Beskrivelse

Støtteverdige tiltak er:

 • Utvikling av tiltak som bidrar til nyskapning og kompetanse innenfor kulturlivet i Bærum.
 • Utvikling av kulturprosjekter som aktiviserer/involverer flere aktører fra ulike miljøer i kommunen.
 • Utvikling og gjennomføring av nye tiltak med kultur som hovedformål, og som kommer deltakerne og et generelt publikum til gode.

Vilkår

Alle, både grupper og enkeltpersoner, kan søke om tilskudd til gjennomføring av spesielle kulturprosjekter som gjennomføres i Bærum. Tilskuddet skal være en delvis finansiering, og det stilles alltid krav til egenfinansiering ved tildeling av støtte til spesielle kulturprosjekter.

Direkte støtte eller underskuddsgaranti

Beløpet som blir gitt i støtte til kulturprosjekter kan bli gitt som direkte tilskudd som utbetales etter at søknad er behandlet, eller som underskuddsgaranti. Underskuddsgaranti blir gitt dersom det er sannsynlig at prosjektet vil gå i balanse, og vil da fungere som en trygghet for søker. Ved tilsagn om underskuddsgaranti vil tilskuddet kun utbetales ved underskudd som dokumenteres i rapport og regnskap som sendes Bærum kommune etter gjennomført prosjekt.

Bærum kommune vurderer i behandling av søknaden om tilskuddet blir gitt som direkte støtte eller som underskuddsgaranti.

Det er ikke mulig å søke om underskuddsgaranti til et kulturprosjekt utover den direkte støtten som er tildelt.

Tilskudd og tilsagn om underskuddsgaranti fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsførings materiale for kulturprosjektet. Dette gjelder også nettsider.

Rapport, med dokumentasjon av markedsføring og regnskap sendes Bærum kommune etter at prosjektet er gjennomført.

Manglende rapport og regnskap vil påvirke senere mulighet for tilskudd.

Dersom tilskuddet på grunn av manglende nødvendige vedlegg ikke er utbetalt, og søker ikke gjør krav på utbetaling av støtten innen utgangen av kalenderåret tilskuddet er gitt for, bortfaller tilskuddet.

Bærum kommune forbeholder seg retten til å trekke tilbake tilsagn om tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalt tilskudd dersom aktivitet som ligger til grunn for støtten ikke blir gjennomført som planlagt eller i tråd med retningslinjene. Dersom aktiviteten flyttes til annen kommune skal tilskudd tilbakebetales.

Kommunen kan be om tilleggsopplysninger. Eventuell støtte vil ikke bli utbetalt før alle vedlegg er mottatt.

Hva gis det ikke støtte til?

Tiltak som har utpreget kommersiell karakter, tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed, lukkede arrangementer, nasjonale kulturfeiringer, gjennomføring av prosjekter utenfor kommunens grenser, dekning av reise- og turneutgifter, ordinære drifts og administrasjonsutgifter, innkjøp av materiell og utstyr, produksjon av publikasjoner, bøker og filmer, lyd og billedfesting, dekning av underskudd etter gjennomført tiltak.

Offentlige (kommunale, fylkeskommunale og statlige) instanser kan ikke søke tilskudd til spesielle kulturprosjekter.

Søknadfrist for spesielle kulturprosjekter er 1. mars for de påfølgende 15 måneder.

Søknad om tilskudd til mindre kulturprosjekt kan også behandles fortløpende med en øvre tilskuddsgrense på kr. 15 000.- og søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet finner sted.

Søknaden må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg:

 • Beskrivelse av prosjektet der deltakere, kulturformål, nyskapning og samarbeidspartnere blir vektlagt.
 • Inntekts- og utgiftsbudsjett der alle inntektskilder samt prosjektets egenkapital tas med.
 • Markedsføringsplan med opplysninger om relevante målgrupper og medier.

5. Springbrettmidler

Formålet med Springbrettmidler er at kulturaktører i Bærum, som omfattes av tilskuddsordningen, skal få mulighet til utvikling, eller å bekoste ekstraordinære investeringer, innenfor Bærum kommunes kultursatsningsområder.

Beskrivelse

Hensikten er å muliggjøre satsninger i kulturlivet som søker ikke kan gjennomføre innenfor sine eksisterende rammer.

Satsningen skal bidra til et varig løft for søkers videre virksomhet samtidig som det kommer kommunens samlede kulturliv til gode. Ordningen innebærer et årlig tilskudd på inntil kr 100 000 pr. år i to år, og kommer tillegg til den ordinære støtten søker mottar fra tilskuddsordningen.

Vilkår

Søker og satsningen det søkes støtte til må omfattes av ordningen tilskudd til kulturformål, og midlene er ikke ment som støtte til nyetablering. I søknaden må det komme tydelig fram at midlene ikke skal benyttes til løpende drift eller til arrangementer/kulturprosjekter som det kan søkes eget tilskudd til.

Springbrettmidlenes betydning for søker, og kommunens kulturliv for øvrig, må dokumenteres i egen rapport etter avsluttet tilskuddsperiode.

Søknadsfrist for Springbrettmidler er 1. mars.

Søknaden må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg:

 • plan for anvendelse av Springbrettmidlene
 • eget budsjett for satsningen der alle inntektskilder samt egenkapital tas med
 • eventuelle tilleggsopplysninger av betydning for søknaden

6. Kulturfyrtårn

Målsetting med ordningen er å gi forutsigbarhet til utvalgte kulturorganisasjoner og aktører med bakgrunn i kommunens satsninger innenfor kultur. Kulturfyrtårnene velges som representanter for ulike satsningsområder på bakgrunn av kvalitets- og aktivitetsnivået i tiden før utnevnelsen. Kulturfyrtårnene har helt spesielle behov for langsiktighet og forutsigbarhet i planleggingen av sin virksomhet.

Status som Kulturfyrtårn søkes ikke. Bærum kommune utnevner kommunens Kulturfyrtårn for fire år av gangen med mulighet for forlengelse.

Tilskudd til Kulturfyrtårn blir gitt som et samlet beløp til drift og arrangementsvirksomhet, og tilsagn om støtte kan gis for inntil 4 år av gangen. Det er ingen automatikk i videreføring av status som Kulturfyrtårn etter endt fireårsperiode. Dersom kriteriene som blir satt ved inngåelse av perioden, vil status som Kulturfyrtårn og tilskuddets størrelse kunne endres eller bortfalle i løpet av fireårsperioden. Det vil bli avholdt oppfølgingssamtaler med hvert Kulturfyrtårn årlig og etter behov.

De utnevnte Kulturfyrtårn må hvert år innen 1. mars i søknadsskjema for tilskudd til kulturformål dokumentere at virksomheten er i samsvar med innsendte planer og budsjett.

Nødvendige vedlegg:

 • Revidert regnskap for foregående år.
 • Årsmelding godkjent av årsmøtet inneværende år.
 • Plan og budsjett for inneværende år.
 • Utfyllende opplysninger om arrangementer og prosjekter som ligger til grunn for statur som Kulturfyrtårn.

I ekstraordinære tilfelle kan Kulturfyrtårn søke ytterligere tilskudd til arrangement eller spesielle kulturprosjekt.

7. Bærum kommunes kulturpris

Formål

Bærum kommunes kulturpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum.

Kulturprisens størrelse

Kulturprisen består av et pengebeløp, kr 50 000, og et synlig symbol. Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person eller organisasjon, men kan deles likt mellom flere kandidater.

Kandidater

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner/organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte en innsats utenom det vanlige for kulturlivet i Bærum.

Profesjonelle og amatører, utøvere og tilretteleggere skal ha samme muligheter til å bli prisvinnere.

Kandidatene skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen.

Utnevning

En komité bestående av 1 politiker, 2 representanter fra Bærum kulturråd og 2 representanter fra Bærum kommune, utnevner mottaker av prisen blant årets innkomne forslag eller tidligere foreslåtte kandidater.

Dersom komiteen ikke finner at noen av de foreslåtte kandidater fyller kravene, står komiteen fritt til å ikke foreta noen utnevninger det året.

Offentliggjøring og tildeling

I behandlende møte skal ikke prisvinnerens navn protokollføres. Offentliggjøring skjer først ved utdeling av prisen.

Utlysning

Kulturprisen utlyses hvert år på kommunens nettsider og i Bæringen. Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater. Forslag må være Bærum kommune i hende innen 1. oktober.

8. Bærum kommunes kulturstipend

Formål

Bærum kommunes kulturstipend har som formål å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats. Kulturstipendet kan tildeles personer som, gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere.

Kulturstipendenes størrelse

Hvert år deles det ut 3 kulturstipend pålydende kr 20 000.

Stipendmottakerne

Stipendmottakerne skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen.

Kulturstipendet skal brukes til perfeksjonering/utvikling for fortsatt innsats. To utdanningsstipend er fortrinnsvis forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til, eller har påbegynt kunstfagutdanning ved anerkjent offentlig eller privat utdanningsinstitusjon. Ett stipend er fortrinnsvis forbeholdt videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år.

Juryen foretar tildeling på bakgrunn av innkomne søknader. Dersom komiteen ikke finner at noen av de foreslåtte kandidater fyller kravene, står komiteen fritt til å ikke foreta noen utnevninger det året

Utnevning

En komité bestående av 1 politiker, 2 representanter fra Bærum kulturråd og 2 representanter fra Bærum kommune, utnevner mottakere av kulturstipend blant de innkomne søknadene.

Dersom komiteen ikke finner at noen av de foreslåtte kandidater fyller kravene, står komiteen fritt til å ikke foreta noen tildeling det året.

Utlysning

Kulturstipendet utlyses på kommunens nettsider og i Bæringen.

Søknadsfrist for Bærum kommunes kulturstipend er 1. oktober

Søknaden må være fullstendig utfylt og skal ha følgende vedlegg:

 • begrunnelse og en plan for anvendelse av stipendet
 • dokumentasjon på inntak til relevant kurs eller utdanning
 • dokumentasjon av eventuell kunstnerisk aktivitet til glede for kommunens innbyggere

Vedlegg returneres ikke.

Alle søkere vil bli tilskrevet når resultatet av utdelingen foreligger.

Stipendmottaker skal avgi en rapport om bruken av stipendet, senest ett år etter mottakelsen.

Offentliggjøring og utdeling

Stipendmottakernes navn offentliggjøres først ved utdeling. Utdelingen skjer samtidig med tildeling av kulturpris.

9. Bærum kommunes kunstpris

Formålet

Bærum kommunes kunstpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltkunstnere eller grupper av kunstnere. Prisen tildeles en av deltakerne på Bildende Kunstneres i Bærums (BKIBs) årlige utstilling på bakgrunn av kunstverk representert på utstillingen.

Kriteriet for tildelingen er at kunstverket bidrar til å skape kunstglede og -opplevelse for kommunens innbyggere.

Prisens størrelse

Prisen er en æresbevisning i form av et diplom og kr 10 000.

Kandidatene

Utstillerne må fortrinnsvis være bosatt i Bærum kommune eller kunne dokumentere sterk tilknytning til kommunen.

Utstillingen skal være åpen for medlemmer av BKiB med mulighet for andre til å søke. Verkene til utstillingen blir utvalgt av egen jury.

Utnevning

En komité bestående av 1 politiker, 1 kunstfaglig representant og 2 representanter fra Bærum kommune, utnevner ett eller flere kunstverk av samme kunstner.

Offentliggjøring og utdeling

Mottaker av Bærum kommunes kunstpris offentliggjøres først ved utdeling.

Utdelingen skjer i forbindelse med åpning av utstillingen.