Årsmelding 2013

BKR Årsmelding (standardbilde)

Årsmelding 2013

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2013.

Styrets sammensetning

Leder Nina Grøholt – dans
Styremedlem Jan Marius Stenberg – musikk
Nina Vedeler Svendsen – kunsthåndverk
Eva Bellis – teater
Jacob Falck – musikk
Varamedlem Harald Kolstad – kulturvern
Kristin Rinde Sunde – teater
Valgkomite Marit Grefberg
Harriet Carlin
Revisor Ikke valgt
Daglig leder Harriet Carlin

Representasjon i andre styrer, fora og arbeidsgrupper

Sandvika Byfest Eva Bellis og Harriet Carlin
Styre- og arbeidsmøter gjennom hele perioden
Julemarkedet i Sandvika Harriet Carlin
Styre- og arbeidsmøter fra september til julemarkedets åpning
Styret i Bærum Frivilligsentral Nina Grøholt
5 møter
Frivilligbørs Harriet Carlin
3 møter + Frivilligbørsdagen 7. mars
Juryen til Bærum kommunes kulturpris og kulturstipend Nina Grøholt og Harriet Carlin
Juryen til årets frivilligpris Jacob Falck
Kulturoperatørene Harriet Carlin
Vårt Sandvika AS Bærum Kulturråd har en aksje

 Møtevirksomhet i Bærum Kulturråd

 • Årsmøte ble holdt 21. mars
 • 10 ordinære styremøter

Møter og kontakt med Frikk

Et dialogmøte med Frikk. Vi har ellers vært observatører i Frikks møter, særlig der vi har levert innspill. Vi har også en del uformell kontakt med utvalgets leder Morten Skauge.

Møter med kommunen

Styret har hatt hyppige møter både med kultursjef Trine Bendixen og med leder for avdeling for Kultur og Samarbeid, Kristin Bjelke. Møtene har vært konsentrert om kulturkonferanse, kulturmelding, kulturanaleggsplan og Kulturfyrtårn.

Høringsuttalelser/innspill

 • Innspill til Frikk om Rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017 og til innsparing av til sammen 2 millioner kroner i støtten til kulturorganisasjonene. Vi fremhevet konsekvensene dette vil få for kulturlivet. Frikk gikk imot Rådmannens forslag og vedtok at støttemidlene skal være uendret.
 • Innspill til Frikk om Kulturfyrtårn. Retningslinjene her er uklare, og vi ba om at det ble nedsatt en gruppe til å se på forsterkede retningslinjer og alternative løsninger. Dette ble vedtatt i Frikk.
 • Innspill til Frikk om drift av Musikkflekken. Rådmannen la frem forslag om privat drift av Musikkflekken, noe som ville medføre et tap for Kulturarena på 350 000 kroner. Bærum Kulturråd mente at scenen fortsatt burde driftes av kommunen, både av hensyn til økonomien og for å få et så bredt tilbud til publikum som mulig. Frikk vedtok Rådmannens forslag og Musikkflekken drives nå ”på prøve” av Toothfairy.
 • Høringsuttalelse til kommunens nye kulturmelding ble sendt i april. Frikk har vedtatt kulturmeldingen, og arbeidet med å utforme handlingsplan starter i 2014. Bærum Kulturråd vil delta aktivt i dette arbeidet som starter på nyåret 2014.

Media

Bærum Kulturråd har hatt møte med Budstikkas nye sjefredaktør Kjersti Sortland om avisens kultursatsing. Flere henvendelser fra våre organisasjoner om dårlig/manglende kulturdekning var utgangspunktet for møtet. Sortland understreket at avisen er i en omstillingsfase og at man ”må tenke nytt”.

Spesielle arbeidsoppgaver i 2013

Kulturanleggsplan 2013 – 2016

Arbeidet med kommunens første kulturanleggsplan ble gjennomført i 2013 og vedtatt i Frikk før jul. Anleggsplanen legger opp til;

 • Verksted/lagerlokaler for danse- og teatermiljøet.
 • Kartlegging av akustiske forhold i øvingsrom og på scener samt lagerforhold for musikkorganisasjonene. Spørreundersøkelse er sendt ut, og på bakgrunn av denne vil vi starte akustiske målinger i 2014 og innen 2015 foreta utbedringer der det er nødvendig.
 • Pusse opp og foreta vesentlige utbedringer av Lille Scene og Sandvika Teater.
 • Etablere nye, brukervennlige scener/arenaer ved bibliotekene i Sandvika, Bekkestua og på Rykkinn.
 • Bygge ut kulturarenaer i nærmiljøene.

Bærum Kulturråd har vært aktiv i utformingen av kulturanleggsplanen, og har vært ansvarlig for handlingsdelen av planen.

Arbeidet med å finne egnede lokaler til verksteder og lager for teater- og dansemiljøet har pågått siden våren 2013.

Prøvescene og garderober i Kulturhuset

Møte med Kulturarena om stenging av kulturhuset i byggeperioden av ny scene i tidsrommet mai-september 2014. Vi ba her om at alle kulturorganisasjoner som trenger scener i perioden, skal tilbys alternative scenemuligheter.

Kulturkonferanse 16. mars

Konferansen var et ledd i utformingen av den nye kulturmeldingen og ble holdt i samarbeid med Bærum kommune. Det var dels lagt opp med innlegg fra fagpersoner og dels som arbeidsseminar med gruppearbeider. Ca 50 personer fra våre kulturorganisasjoner deltok.

Studietur til Århus

Århus er en av de ledende kulturbyer i Skandinavia. Styret la derfor studieturen hit for å gjøre noen erfaringer som kan komme Bærum til nytte når det gjelder utvikling av kultur i kommunen.

Vi hadde 2 svært nyttige møter med dirigenten for universitetets symfoniorkester og kor, som også arbeider mye for å koble kultur og næringsliv. Dette skal vi arbeide med fremover. Vi erfarte også at Århus er flinke til å omgjøre gamle industrianlegg til kulturanlegg som omfatter øvingslokaler, scener, utstillinger og atelierer.

Kulturprisen 2013

Denne gikk til Marius Stenberg for kreativ og spennende innsats for og i musikklivet gjennom mange år. Vi gratulerer!

Frivilligprisen 2013

Denne gikk til Sissel Hertzenberg som har ledet Røde Kors besøkstjeneste gjennom mange år.

Sosiale medier

Bærum kulturråd markedsfører organisasjonenes arrangementer på sin Facebookside, og nå etter hvert også på vår hjemmeside. Vi sender også ut arrangementsmeldinger til vårt nettverk via epost.

Takk

Styret takker alle kulturorganisasjoner for godt og positivt samarbeid i 2013. Vi er imponert over kulturaktivitetene i kommunen – både kvantitativt og kvalitativt!

Vi vil også takke Bærum kommune for fint samarbeid i svært mange sammenheng og for økonomisk støtte.

Tags: