Innspill til kommunens Handlingsprogram 2015-2018

BKR bakgrunn (standardbidle)

Innspill til kommunens Handlingsprogram 2015-2018

Bærum Kulturråd er først og fremst paraplyorganisasjon for det frivillige kulturliv, og derfor opptatt av at kulturlivet skal ha så bra vilkår som mulig. I kjølvannet av frivillighet, følger også profesjonell kultur i form av blant annet instruktører, dirigenter, koreografer, regissører: Samarbeid med profesjonelle høyner kvaliteten i enhver frivillig kulturorganisasjon og gir medlemmene noe å strekke seg etter.

I tillegg er Bærum Kulturråd opptatt av, og talsorganisasjonen, for det profesjonelle kulturlivet og utvikling av dette med gode vilkår for kunstnere i alle kategorier og arbeid fram mot bedre og mer livskraftig kulturnæring.

Kultur er bærebjelken og limet i mange sammenhenger, som f.eks.;

 • Kultur og helse
 • Samfunnsutvikling
 • Byutvikling
 • Barn og unge
 • Eldre

Og uten den enorme frivillige innsatsen som årlig legges ned i de vel 120 frivillige kulturorganisasjonene i kommunen, vil mange aktiviteter og prosjekter måtte skrinlegges.

Frivillighet er gratis. Det som koster er de mål frivilligheten setter; det koster å sette opp en forestilling, en konsert, lage en utstilling, en danseoppvisning.

Kulturfolk er beskjedne. Man spør ikke etter de mange millionene, men støtte til å realisere de mange mål man setter seg. Mål som til syvende og sist kommer kommunens innbyggere til gode.

I kommunens handlingsprogram legges det fram forslag til kutt i støtten til kulturlivet, og en høyning av både leiepriser og billettavgiftene ved våre scener.

Innsparinger

Her foreslås det innsparinger i HP-perioden på 0,2 i året – til sammen 0,8 for hele perioden.

Et ubetydelig beløp i kommunens budsjettsammenheng, men et stort beløp for de det gjelder.

En årlig generell prisutvikling står ikke i samsvar med innsparingsforslaget. Det er dyrere å leie scener. Det foreslås høyere billettavgifter. Lyd- og lysteknikere har blitt dyrere. Det samme gjelder markedsføring.

Det tilsynelatende beskjedne beløpet, 0,8 mill over en fireårsperiode, kan derfor få uante konsekvenser i form av;

 • Lavere aktivitet
 • Organisasjonene for barn og unge vil særlig merke innsparingen. Kontingentene er allerede svært høye og tåler antakelig ikke ytterligere påslag. Det er grense for hvor mye foreldre og andre støttespillere kan bidra med både økonomisk og som frivillige
 • Krav til profesjonell kunstnerisk ledelse og pedagogikk vil måtte senkes, noe som går ut over kvaliteten og utviklingen i den enkelte organisasjon.

Ringvirkningene kan bli store og omfatte langt mer enn den enkelte organisasjon. Kultur er noe som når ut til alle kommunens innbyggere. Både den enkelte aktive utøver og organisasjon og den aktive lytter/tilskuer.

Økt billettavgift ved våre scener

Billettavgiften foreslås økt med kr 5,-. Det er usikkert om dette er knyttet til økte utgifter ved billettsystemet eller til inntekt for kommunen. Dette må klarlegges. Uansett vil det jo bli betraktet som høyere billettpriser. Bærum Kulturråd har fått tilbakemeldinger fra de av våre medlemmer som bruker Lille Scene. Allerede nå er det vanskelig å selge billetter når avgiften til scenen er kr 15. En ytterligere høyning av avgiften her vil være svært ugunstig. Lille Scene har 48 sitteplasser (vanlige stoler). Scenen benyttes av mindre teaterkompanier – både for barn og voksne. De fleste av disse har lave billettpriser, og det sier seg selv at med 48 mulig solgte billetter, er det ikke store fortjenesten, om enn noe.

Her kan man eventuelt innføre en differensiering i billettavgiften ved henholdsvis Bærum Kulturhus, Sandvika Teater og Lille Scene, f.eks.

 • Kr 25,- på BKH og ST, kr 10,- ved Lille Scene
 • Eventuelt differensiere på profesjonelle og frivillige organisasjoner. Asker Kulturhus har et slikt system.
 • Eventuelt 0 billettavgift på Lille Scene. Dette må i så fall tilpasses billettsystemet

I lys av generell økonomisk utvikling, vil foreslåtte sparetiltakene få langt større ringvirkning enn det som tilsynelatende kommer fram i HP.

Vi har stor tro på at våre politikere ser de problemene som kan oppstå. Vi har et utrolig kulturliv i kommunen vår og et stort antall frivillige, som hvis de ble omregnet til ordinære årsverk, ville spart kommunen for store summer.