Protokoll fra Årsmøte i Bærum Kulturråd 20.03.2014

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Protokoll fra Årsmøte i Bærum Kulturråd 20.03.2014

Møtet ble holdt i møterom M1 i Kommunegården.

Til stede:

Eva Bellis Bærum Kulturråd//Rykkinn teater
Helene Brass Smågardistene
Harriet Carlin Bærum Kulturråd
Marit Grefberg Bærum Teaterverksted/Compagniet
Nina Grøholt Bærum Kulturråd/KGB Dans og Ballett
Magnus Strand Hauge Bærum Symfoniorkester
Harald Kolstad Bærum Kulturråd
Per Ivar Olsen Snika Barne- og Ungdomsteater
Arne Lygre Chorus Felix
Ragnar Myrvold Lommedalsbanen
Marius Stenberg Bærum Kulturråd/Prime Time Orchestra
Ingebjørg Synnøve Thoresen Tekstildesign
Bente Løvik Ulven Evje Skoles Musikkorps
Arvid Wam Solvang Musikkbransje
Siri Vestnes KGB Dans og Ballett

Av disse er 8 organisasjoner stemmeberettigede.

Følgende dagsorden ble vedtatt:

Sak nr. 1 Konstituering
Sak nr. 2 Valg av møteleder og referent
Sak nr. 3 Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen
Sak nr. 4 Årsmelding
Sak nr. 5 Regnskap
Sak nr. 6 Budsjett
Sak nr. 7 Forslag til endring av vedtekter
Sak nr. 8 Handlingsplan
Sak nr. 9 Valg

Sak nr. 1 Konstituering
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden, og møtet ble konstituert.
Sak nr. 2 Valg av møteleder og referent
Nina Grøholt ble valgt til møteleder og Harriet Carlin til referent.
Sak nr. 3 Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen
Siri Vestnes ble valgt
Sak nr. 4 Årsmelding
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt uten merknader.
Sak nr. 5 Regnskap
Vedtak: Regnskapet er ikke revidert, men ble vedtatt uten merknader. Revisjonsberetning vil bli ettersendt.
Sak nr. 6 Budsjett
Styret orienterte om at medlemskontingenten for 2013 ville bli uendret – kr 300,- pr. organisasjon.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
Sak nr. 7 Forslag til endring av vedtekter
Vedtak: Endringene ble enstemmig vedtatt.
Sak nr. 8 Handlingsplan
Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.
Sak nr. 9 Valg
Styret
  • Styreleder Nina Grøholt, gjenvalg. Funksjonstid 1 år
  • Styremedlem Marius Stenberg, gjenvalg. Funksjonstid 2 år
  • Styremedlem Ingebjørg Synnøve Thoresen, ny, Funksjonstid 2 år
Følgende styremedlemmer har 1 år igjen av sin funksjonstid:
  • Jacob Falck
  • Nina Vedeler Svendsen
  • Eva Bellis
Ifølge vedtektene skal styret bestå av 7 medlemmer.
Vedtak: Styret fikk i oppdrag å oppnevne det siste styremedlemmet.
Valgkomite
Vedtak: Styret oppnevner ett medlem fra styret og ett medlem som skal komme fra kulturorganisasjonene.
Revisor
Arnulf Eriksen

Etter at det formelle årsmøtet var over, takket styret Harald Kolstad for mangeårig fin innsats i styret og overrakte blomster.

 

Nina Grøholt Siri Vestnes Harriet Carlin
Sign. Sign. Sign.

Protokoll årsmøte 2014 Bærum Kulturråd.