Årsmelding 2014

BKR Årsmelding (standardbilde)

Årsmelding 2014

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2014.

Styrets sammensetning

Leder Nina Grøholt – dans
Styremedlem Jan Marius Stenberg – musikk
Nina Vedeler Svendsen – kunst og kunsthåndverk
Eva Bellis – teater
Jacob Falck – musikk
Ingebjørg Synnøve Thoresen – håndverk og husflid
Anne Kristin Moe – folkemusikk og kulturarv
Valgkomite Styret fikk i ansvar å finne valgkomitee
Marius Stenberg og Sverre Sørvåg
Revisor Arnulf Eriksen
Daglig leder Harriet Carlin frem til 31/12- 2014

Møtevirksomhet i Bærum Kulturråd

 • Årsmøte ble holdt 20. mars
 • 11 ordinære styremøter

MØTER OG KONTAKT MED FRIKK

Et dialogmøte med FRIKK. Vi har ellers vært observatører i FRIKKs møter, særlig der vi har levert innspill. Vi har også en del uformell kontakt med utvalgets leder Morten Skauge.

MØTER MED KOMMUNEN

Styret har hatt hyppige møter både med avtroppende kultursjef Trine Bendixen og med ny kultursjef Berit Inger Øen, samt leder for avdeling for Kultur og Samarbeid, Kristin Bjelke. Møtene har vært konsentrert om kulturkonferanse, kulturmelding, kulturanaleggsplan og Kulturfyrtårn. Også møter med Rådmannen om kultursjefstillingen.

Representasjon i andre styrer, fora og arbeidsgrupper

Sandvika Byfest Eva Bellis og Harriet Carlin
Styre- og arbeidsmøter gjennom hele perioden
BKR var synlig med egen stand fredag og lørdag
Julemarkedet i Sandvika Harriet Carlin
Styre- og arbeidsmøter fra september til julemarkedets åpning
Styret i Bærum Frivilligsentral Nina Grøholt
5 møter
Juryen til Bærum kommunes kulturpris og kulturstipend Nina Grøholt og Harriet Carlin
Juryen til årets frivilligpris Ingen fra BKR
Vårt Sandvika AS Bærum Kulturråd har en aksje

Høringsuttalelser/innspill

 • FRIKK – Kommunens frem 2015-2018
 • FRIKK – Kommunale støtteordninger

Media

BKR ble intervjuet flere ganger i Budstikka om følgende saker:

 • Leiepriser for scenene i Sandvika
 • FRIKK bevilget mer støtte til kulturorganisasjonene i handlingsplanen
 • Ble intervjuet om Kultursjefstillingen
 • Akustikkprosjektet
 • Kronikk om kulturens vilkår i Bærum ble fulgt opp av en leder uka 31.1.2014

Spesielle arbeidsoppgaver i 2014

Kulturanleggsplan 2014 – 2017

Arbeidet med kommunens første kulturanleggsplan ble gjennomført i 2014 og vedtatt i FRIKK før jul. Anleggsplanen legger opp til;

 • Verksted/lagerlokaler for danse- og teatermiljøet.
 • Kartlegging av akustiske forhold i øvingsrom og på scener samt lagerforhold for musikkorganisasjonene. Spørreundersøkelse er sendt ut, og på bakgrunn av denne ble akustise målinger gjennomført årsskifte 2014/2015. Få besluttes utbedringer og startet med dette i løpet av 2015. Påvirke kommunen til å beslutte å bruke den nye norske standarden NS 8178 ved alle aktuelle kommunale nybygg og ved rehabilitering.
 • Pusse opp og foreta vesentlige utbedringer av Lille Scene og Sandvika Teater.
 • Etablere nye, brukervennlige scener/arenaer ved bibliotekene i Sandvika, Bekkestua og på Rykkinn.
 • Bygge ut kulturarenaer i nærmiljøene.

Bærum Kulturråd har vært aktiv i utformingen av kulturanleggsplanen, og har vært ansvarlig for handlingsdelen av planen.

Arbeidet med å finne egnede lokaler til verksteder og lager for teater- og dansemiljøet har pågått siden våren 2013.

Studietur til Drammen

Styret besøkte Drammen for å se nærmere på byens ekspansive og vellykkede utviklingen på kulturfronten de siste 10 årene. Vi hadde møter med Drammen kultursjef og med Drammen kulturråd.

I 2004 kjøpte Drammen kommune tomten og den gamle bygningsmassen etter nedlagte Union papirfabrikk. I dette område har kommunen bygget nytt stort bibliotek, ny høgskole, Union scene, Ypsilon bro mm. Den vakre og gamle bygningsmassen ble renovert og ble til Union scene som er Drammens nye kulturhus. Glassblåser Kari Ulleberg bruker deler av gammel bygningsmasse til sitt verksted og utsalg. Det er også kommet til flere gallerier i området, og et godt utvalg restauranter samt nye boligkomplekser. Elvebunnen er blitt renset og det er blitt flott elvepromenader på begge sider av elven.

I følge kultursjefen i Drammen blir området nå mye benyttet av byens innbyggere. Prosjektet har gitt Drammen by en etterlengtet og vellykket fornyelse og et stort løft til kulturen i området.

Kulturprisen 2014

Denne gikk til Wolfgang Plagge for hans langvarige karriere fra han som fireåring begynte å spille piano, og han gjorde sine første komposisjonsforsøk. I juryens begrunnelse sto det også å lese at Plagge «er aktiv som utøver over store deler av verden, og er en ettertraktet kammermusiker. Han har vært solist med et stort antall orkestre, og har samarbeidet med en rekke fremtredende utøvere». Plagge har vært kunstnerisk leder for Talentskolen ved Bærum kommunale Kulturskole i en årrekke. I tillegg er han professor ved Norges Musikkhøgskole og ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, samt en ettertraktet foredragsholder og kåsør. Vi gratulerer!

Frivilligprisen 2014

Denne gikk til Eva Marie Bellis for hennes 30 år lange engasjement som avgjørende bidragsyter til den positive utviklingen på Rykkinn. Vi gratulerer!

Sosiale medier

Bærum kulturråd benytter sin nettside baerumkultur.no og Facebook-side til å markedsføre organisasjonenes arrangementer og informasjon til våre medlemsorganisasjoner. Vi sender ut informasjon om og invitasjon til deltakelse i kulturarrangement til vårt nettverk via nyhetsbrev.

Takk

Styret takket av daglig leder Harriet Carlin for sin mangeårige innsats for kulturlivet i Bærum på styrmøte i desember. Hun fikk en offisiell takk fra kommunen ved kultursjefen Inger Berit Øen og kommunepolitiker Morten Skauge på kommunens julearrangement i Bærum Kulturhus.

Styret takker alle kulturorganisasjoner for godt og positivt samarbeid i 2014. Vi er imponert over kulturaktivitetene i kommunen – både kvantitativt og kvalitativt!

Vi vil også takke Bærum kommune for fint samarbeid i svært mange sammenhenger og for økonomisk støtte.

Tags: