Informasjon om “Tilskudd til kulturformål”

Tilskudd til kulturformål (illustrasjon pengesedler)

Informasjon om “Tilskudd til kulturformål”

Bitte Skage, Rådgiver kunst og kultur i Bærum kommune oppfordrer til å lese retningslinjer og tilsagnsbrev nøye!

Og presiserer at det ikke er snakk om endring av retningslinjene, men en strengere håndheving av disse.

Søknadsfrist

Hovedsøknadsfrist for å søke tilskudd til kulturformål er 1. mars hvert år.

Alle har rett til å søke – og retningslinjene sier noe om de ulike aktørene/organisasjonenes muligheter for å få tilskudd.

Tilskudd til kulturformål vurderes og tildeles med bakgrunn i politisk bestemte retningslinjer.

Etter internrevisjon av fordeling av tilskudd til kulturformål 2013 er kommunens saksbehandler pålagt en innskjerpet oppfølging av krav som uttrykkes i retningslinjer og i tilsendt tilsagnsbrev.

Det vil derfor i sterkere grad enn tidligere få konsekvenser for søkere som ikke oppfyller kravene.

Plikter

Det forutsettes at alle søkere setter seg inn i Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål.

Søkers plikter som revisjonsrapporten setter fokus på:

  • overholde frister for innsending av søknad og vedlegg – dette gjelder også ettersending.
  • gi tilstrekkelig informasjon til behandling av søknad
  • synliggjøring av tilskudd på all markedsføring både på papir og nettbasert
  • manglende synliggjøring av støtte vil få konsekvens for vurdering av kommende søknader. dette gjelder både organisasjoners driftsstøtte og for arrangementer og prosjekter som er gitt egen støtte.
  • manglende rapport etter gjennomførte arrangementer og prosjekter som er gitt støtte eller mangelfull rapportering av organisasjoners drift vil få konsekvens for senere vurdering av søknader om tilskudd.

Dersom dere på bakgrunn av tidligere søknadserfaringer og har satt dere inn i retningslinjer, men likevel har spørsmål – søk veiledning!

Husk at det er i deres interesse å søke i god tid og at søknaden er utfyllende og gjennomtenkt – det er mange søkere og begrensede ressurser!

Spørsmål og henvendelser kan du rette i epost til bitte.skage@baerum.kommune.no.

Lenke til “Tilskudd til kulturformål” eller skjema for «Tilskudd til kulturformål» i Skjemaportalen.