Revisjonsberetning for 2014

BKR Revisjonsberetninger

Revisjonsberetning for 2014

Hosle, 11.06.2015, Signert av Revisor Arnulf Eriksen

Jeg har revidert årsregnskapet for Bærum Kulturråd, organisasjonsnummer 996 388 786, for regnskapsåret 2014 som viser et overskudd på kr 7051. Jeg har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av organisasjonens styre og forretningsfører. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med lover, forskrifter og god revisjonsskikk i Norge. Revisjonsstandardene krever at jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av sameiets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at:

  • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens økonomiske stilling 31. desember 2014 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.
  • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokuemtasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
  • opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om årsregnskapet, forutsetningen for fortsatt drift og forslag til disponering av overskudd er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
  • årsregnskapet er lagt fram for meg etter fristen.

Se vedlagt kopi av Revisjonsberetning 2014 signert