Bærum Kulturråd – Årsmelding 2016

BKR Årsmelding (standardbilde)

Bærum Kulturråd – Årsmelding 2016

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2016.

Styrets sammensetning

Leder Nina Grøholt – dans og teater
Styremedlem Marius Stenberg – band og orkester
Kjersti Tubaas – korps
Lisbeth Hansen – kulturarv
Jacob Falck – biblioteker og visuell kunst
Ingebjørg Synnøve Thoresen – håndverk og husflid
Kirsti Thoresen Paasche – kor
Valgkomite Styret fikk i ansvar å finne valgkomite
Marius Stenberg og Sverre Sørvåg
Revisor Arnulf Eriksen

 

Status økonomi

Rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og organisasjonens stilling, samt fortsatt drift.

Regnskapet viser et årsresultat for 2016 som ble et underskudd på kr 40451,-. Styret har stor tro på bedring i resultatet i årene som kommer og har satt i gang tiltak for å bedre resultatet i året som kommer med blant annet å arbeid for å få en større medlemsmasse. Vi søker også større tilskudd til vår drift fra Bærum Kommune for det arbeide vi legger ned frivillig for kommunen.

Vår  egenkapital pr 31.12.2016 er tilnærmet lik 0, men er negativ med kr 242,-. Vår gjeld er ikke et vesentlig beløp, men vår likviditet er heller ikke for tiden tilfredsstillende, siden vi har tært på den oppsparte kapital vi hadde ved årets begynnelse. Dette vil endres seg så snart medlemskontingenter for 2017 er mottatt, og støtten vi vil motta fra Bærum kommune før sommeren.

Årsregnskap gir således et rettvisende bilde av resultatutviklingen og organisasjonen finansielle stilling ved årsskiftet.

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av organisasjonen til grunn for avleggelsen av årsregnskapet. Styret kjenner heller ikke til viktige forhold for bedømmelse av organisasjonens økonomiske stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som etter styrets mening har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Møtevirksomhet

  • Årsmøte ble holdt 17. mars
  • 10 ordinære styremøter
  • Jubileumsfeiring 9. juni
  • Kulturrådskonferanse 26. august
  • Infomøte om retningslinjer og søknad til kommunen – ved Bitte Skage 2. februar ca 15 org møtte
  • Paneldebatt på HOK  – I forbindelse med utstillingen Utopia Bærum

Møter og kontakt med MIK

Vi har vært i et dialogmøte med MIK 3. mai 2016 . Vi har ellers vært observatører i MIKs møter. Vi har også en del uformell kontakt med utvalgets leder Morten Skauge.

Møter med kommunen

Styret ved styreleder har hatt faste møter med kultursjef Berit Inger Øen, 4 i løpet av året + 1 møte med alle tjenestelederne under Kultursjefen.

I tillegg til dette har vi hatt møte med Rådmannen 21. april.

Representasjon i andre styrer, fora og arbeidsgrupper

Kulturhuset Stabekk Kino Marius Stenberg
Sandvika Byfests styringsgruppe Ingebjørg Synnøve Thoresen
Styret i Bærum Frivilligsentral Nina Grøholt
Juryen til Bærum kommunes kulturpris og kulturstipend Nina Grøholt og
Kirsti Thoresen Paasche
Bærum korpsforum Kjersti Tubaas
Bærum Korpsforbunds styringsgruppe Jacob Falck
Vårt Sandvika AS Bærum Kulturråd har en aksje
Sandvika Byfest Samarbeidspartner

 

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale med Bærum kommune underskrevet juni 2016.

Media

BKR ble intervjuet i Budstikka om følgende saker:

  • Bæringen, liten artikkel ang 30 års jub, 4.feb
  • Budstikka, ang 30 års jub, 22. Juni
  • Budstikka, leder 2. juli
  • Budstikka, notis 29.aug ang Regional Kulturkonferanse

Spesielle arbeidsoppgaver i 2016

Jubileumsfeiring – BKR 30 år

I anledning av Bærum Kulturråd fylte 30 år i 2016 ble 9. juni valg til jubileumsfeiring i BAKgården med et to timers langt program på ettermiddagen.

Rundt 100 møtte og det ble en fin markering, med mat og kulturinnslag.

Regional Kulturrådskonferanse høsten 2016

Bærum Kulturråd tok initiativet til Regional Kulturrådskonferanse 2016 som ble avholdt på Foajescenen i Bærum Kulturhus fredag 26. august kl 14:00 i forbindelse med Sandvika byfest.

Bærum Kulturråd invitererte kulturråd i fylket, i Vestregionen og distriktet.

Målet er å skape et nettverk mellom kulturrådene, utveksle tanker, erfaringer og ideer, og gi spennende input gjennom interessante foredrag.

Hele 9 kulturråd møtte med 17 deltagere og 5 fra vårt eget styre.

Det ble holdt 3 foredrag, et kulturelt innslag og avsluttende middag.

Kulturprisen 2016

Bærum kommunes kulturpris for 2016 gikk til Tone Stojka, rockegitarist, musikklærer og barnevernspedagog. Tone Stojka har vært aktiv i mange år og satt dype spor etter seg i musikkmiljøet i kommunen.

Vi gratulerer!

Juletreskogen

Bærum Kulturråd stilte med eget tre på utstillingen Juletreskogen i Mellomgulvet i kommunegården i desember. Treet var fylt med “julekuler” som viste bilder av alle kulturorganisasjoner som vi er paraplyorganisasjon for.

Sosiale medier

Bærum kulturråd benytter sin nettside baerumkultur.no, Facebook-side https://www.facebook.com/BaerumKulturraad/ og Twitter-konto @BaerumKulturRad til å markedsføre organisasjonenes arrangementer og informasjon til våre medlemsorganisasjoner, samt eget diskusjonsforum for styret fora.baerumkultur.no.

Vi sender ut informasjon om og invitasjon til deltakelse i kulturarrangement til vårt nettverk via nyhetsbrev.

Det er sendt ut 7 nyhetsbrev til alle/deler av kulturorganisasjonene i Bærum.

Takk og gratulasjoner

Styret takker alle kulturorganisasjoner for godt og positivt samarbeid i 2016. Vi er imponert over kulturaktivitetene i kommunen – både kvantitativt og kvalitativt!

Vi vil også takke Bærum kommune for fint samarbeid i svært mange sammenhenger og for økonomisk støtte.

Frivilligprisen 2016

Bærum Kulturråd var ikke deltaker i juryen for 2016.

Skage Andersen styreleder og turleder i Bærum turlag ble tildelt Bærum kommunes frivillighetspris 2016 for sitt engasjement som en samlende og målrettet leder.

Prisen ble delt ut for 13. gang og er en anerkjennelse av det arbeidet som gjøres hele året igjennom av alle frivillige.

Vi gratulerer!

Tags: