BKR Protokoll fra Årsmøte 2017

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

BKR Protokoll fra Årsmøte 2017

Årsmøte ble avholdt torsdag 9. februar 2017 kl 18:00-20:00, Møterom M4/G1, Kommunegården,Sandvika

Til stede

Anne Marie Orheim, Bærum Husflidsforening

Hilde Riksen, Sandvika Barne og ungdomsteater

Torild S. Lagerqvist, Sandvika Barne og ungdomsteater

Sigrid Eline Odland, Bærum Malerklubb

Lucia Pompeiano, Bærum Malerklubb

Olaf Wiegels, Lommedalsbanen

Ragnar Myrvold, Lommedalsbanen

Sverre Sørvåg, Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Siri Vestnes, KGB dans & ballett

Anne Jortveit, Høvik biblioteks venner

Marit Grefberg, Compaginet (og Bærum Teaterverksted)

Ingunn Fjæreide, Bærum Bachkor

Kristin R. Sande, BærMuDa mini

Cecilie Due, BærMuDa

Bernt Fauske, Bærums Verk Musikkorps

Styret:

Ingebjørg Thoresen Bærum, Husflidsforening

Jacob Falck, Tubakameratene

Kirsti T. Paasche, Sandvikakoret

Marius Stenberg, Prime Time Orchestra

Nina Grøholt, KGB dans & ballett

Av disse var 9 organisasjoner stemmeberettigede.

Dagsorden

Følgende dagsorden ble vedtatt

 1. Konstituering
 2. Valg av møteleder og referent, samt 1 representant til å medunderskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Handlingsplan og budsjett
 6. Innkomne forslag
 7. ​Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
 8. ​Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer
 9. Valg av revisor

Gjennomgang av saker på dagsorden

Sak nr 1. Konstituering

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden, og møtet ble konstituert.

Sak nr 2: Valg av møteleder og referent, samt 1 representant til å medunderskrive protokollen

Nina Grøholt ble valgt til møteleder og Ingebjørg S Thoresen til referent. Hilde Eriksen SBUT ble valgt til å medunderskrive protokollen.

Sak nr 3: Årsmelding

Vedtak – Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

Sak nr 4: Regnskap

Vedtak – Regnskapet er ikke ferdig revidert, men ble vedtatt uten merknader.

Revisjonsberetning vil bli ettersendt.

Sak nr 5: Handlingsplan og budsjett

Handlingsplan

– Innspill fra medlemmer om promotering/markedsføring av kulturarrangement. Når nå skolene skal bli det lokale kulturhus så burde det vært mulig å få henge opp plakater for kulturarrangement i nærmiljøet der.

Vedtak – Handlingsplanen ble utvidet med punktet Promotering & markedsføring av nærmiljøkultur – BKR, kommunen – med dette tillegget ble Handlingsplanen enstemmig vedtatt.

Budsjett

– Punktet om å søke midler til adminmedarbeider ble støttet av Årsmøte. Vedtak – Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak nr 6: Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Sak nr 7: ​Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer

 • Styremedlem Nina Grøholt, gjenvalg, KGB Dans og Ballett, funksjonstid 1 år.
 • Styremedlem Ingebjørg S Thoresen, gjenvalg, Bærum Husflidsforening, funksjonstid 1 år
 • Styremedlem Jacob Falck, gjenvalg. Tubakameratene, funksjonstid 2 år
 • Styremedlem Kjersti Tubaas, Hosle skolekorps, ny. funksjonstid 2 år

Bærum Kulturråd Protokoll fra Årsmøte 2017 Side 2 av 3

Følgende styremedlemmer har 1 år igjen av sin funksjonstid:

 • Kirsti Thoresen Paasche
 • Lisbeth Hansen
 • Marius Stenberg

Ifølge vedtektene skal styret bestå av 7 medlemmer.

Vedtak – valgkommiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak nr 8: ​Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer

Vedtak – En fra styret og gjenvalgt Sverre Sørvåg, Rykkinn og Gullhaug skolekorps.

Sak nr 9: Valg av revisor

Vedtak ​– ​Bjørn Widding, revisor,​Stabekk Janitsjarorkester

Merete Larsen Husby fra Bærum kommune fortalte om trafikksikker kommune. Vi takker henne for et nyttig og opplysende innlegg.

Så etter at det formelle årsmøtet var over formidlet de gjenværende tips og råd til hverandre vedrørende søknad om støtte fra kommunens midler som har frist 1. mars.

Sandvika, 23. februar 2017

 

Nina Grøholt Hilde Eriksen Ingebjørg S Thoresen
Sign. Sign. Sign.