Bærum Kulturråd – Årsmelding 2017

Bærum Kulturråd – Årsmelding 2017

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2017.

Styrets sammensetning

Leder Nina Grøholt – dans og teater
Styremedlem Marius Stenberg – band og orkester
Kjersti Tubaas – korps
Lisbeth Hansen – kulturarv
Jacob Falck – biblioteker og visuell kunst, Infrastrukturer og lokaler
Ingebjørg Synnøve Thoresen – håndverk og husflid
Kirsti Thoresen Paasche – kor
Valgkomite Styret fikk i ansvar å finne valgkomite
 og Sverre Sørvåg
Revisor Bjørn Widding

 

Status økonomi

Rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og organisasjonens stilling.

Regnskapet viser et årsresultat for 2017 med et overskudd på kr 14.191. Vi vil søke tilskudd til vår drift fra Bærum Kommune på samme nivå som vi har fått i 2017 for det arbeide vi legger ned frivillig for kommunen. I tillegg vil vi søke om en daglig leder stilling på 20% i størrelsesorden kr 100.000. Dette kommer fram av vårt budsjett for 2018.

Vår egenkapital pr 31.12.2017 er positiv med kr 13.949. Vår gjeld ved årets slutt er mottatte fakturarer, mens likviditeten til å dekke disse er god. Det er i tillegg gjort en avsetning for vår Kulturkonferanse som vi har planlagt å holde i begynnelsen av februar hvert år. 

Årsregnskap gir således et rettvisende bilde av resultatutviklingen og organisasjonen finansielle stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til viktige forhold for bedømmelse av organisasjonens økonomiske stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som etter styrets mening har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Møtevirksomhet

 • Årsmøte med innslag, Merete Larsen Husby fra Bærum kommune fortalte om trafikksikker kommune, avholdt 9. februar 2017
 • 11 ordinære styremøter
 • Infomøte om tilskudd og kurs i bruk av Tilskuddsportalen.no 6. september 2017

Møter og kontakt med MIK

Vi har vært i et dialogmøte med MIK 26. oktober 2017. Vi har ellers vært observatører i MIKs møter. Vi har også en del uformell kontakt med utvalgets leder Morten Skauge.

Møter med kommunen

Styret ved styreleder har hatt faste møter med kultursjef Berit Inger Øen, 4 i løpet av året + 1 møte med alle tjenestelederne under Kultursjefen.

Vi har hatt møte med Rådmannen 27. april 2017

Representasjon i andre styrer, fora og arbeidsgrupper

Kulturhuset Stabekk Kino Marius Stenberg
Sandvika Byfest – styringsgruppen Ingebjørg Synnøve Thoresen
Juryen for Frivillighetsprisen Lisbeth Hansen
Juryen til Bærum kommunes kulturpris og kulturstipend Nina Grøholt og
Jacob Falck
Bærum korpsforum Kjersti Tubaas og

Jacob Falck

Vårt Sandvika AS Bærum Kulturråd har en aksje
Sandvika Byfest Samarbeidspartner
Bærum kommune Samarbeidsavtale

 

Media

BKR ble intervjuet i Budstikka om følgende saker:

 • 2.01.2017: angående ”Våre tanker ang kulturåret 2017”
 • 7.03.2017: leserinnlegg som svar på artikkel 27. feb
 • 13.05.2017: kommentar til kulturmiddelfordelingen
 • 18.10.2017: ”Kulturen skal inn i skolene”, om kulturlivet på Fornebu
 • 20.11.2017: ”Spiller inn et fridtidstipend”, om Knutepunkt-prosjektet
 • 25.11.2017: leserinnlegg med Tone Runsjø i Akershus Amatørteaterråd; ”Kulturlivet trenger rom

Studietur – Hamar 19. oktober 2017

Vi hadde en tettpakket og utrolig givende agenda med Kultursjef Morten Midtlien i Hamar Kommune med erfaringsutveksling på hvordan kommunen jobber med det frivillige kulturliv avsluttet med omvisning i Hamar Kulturhus. Deretter møte med Daglig leder  Trond Eklund Johansen i HedOpp Musikkråd  m.fl. Først i Hamar Kulturhus og deretter med omvisning på Disen Kulturveksthus.

På kvelden overvar vi generalprøven med den meget suksessrike forestillingen Korps av Knut Nærum i Hamar Kulturhus.

Vi avsluttet dagen med en oppsummering og konkluderte bl.a. med at det var imponerende hva Hamar – en liten bykommune med 30 000 – med et oppland på 90 000 hadde av fasiliteter. Torget kunne på en enkel måte gjøres om til en festival-plass da alt var lagt til rette etter for «plug in & play konsept» slik vi får på Kadda og med et kulturhus som rommet et stort 2 etasjers bibliotek med meråpnet, Kulturskole med 21 studioer og 4 store øvingssaler for ulike krav til akustikk; forsterket musikk, akustisk sterk musikk og akustisk svak musikk, samt black boks scene for teater. I tillegg hadde Teater innland en teaterscene med 350 sitteplasser og Kirsten Flagstad salen med 550 sitteplasser. Noe slikt burde vi hatt i våre nærsamfunn i Bærum på Fornebu, Bekkestua, Rykkinn, Skui eller Lommedalen.

Spesielle arbeidsoppgaver i 2017

Høringsinnspill

 • Tilskudd til kulturelle formål, evaluering av fordelingen, november.
 • Innspill Pilotprosjekt Knutepunkt, oktober.
 • Innspill til utbygningen av Rud VGS, oktober.

Nytt designprogram for Bærum Kulturråd

Vi har i samarbeid med Winkel Reklamebyrå, jobbet med utforming av nytt designprogram for Bærum Kulturråd, inkludert ny visjon og slagord/motto.

Møter:

 • Oppstart juni, Nina og Jacob
 • Oppfølging og diskusjon oktober, Jacob, Kjersti og Ingebjørg
 • Gjennomgang av materialbehov desember, Ingebjørg

Redesign med Implementering av nytt designprogram på nettsiden er utført av Nettvendt.no.

Lansering 1. januar 2018.

Representasjon

Vårt Sandvika – Vi deltok på generalforsamling, Marius, samt seminar med Budstikka 30. mars, Nina og Lisbeth.

Idemøte for folkehelse og Kultur KSAM, 19. april – Nina, Lisbeth og Jacob.

Akershus Fylkeskommune fylkesutvalgets sommeravslutning på Rud vgs, juni, Nina og Jacob. 

Kulturhuset Stabekk Kino Workshop,  Nina og Marius.

Innspillsseminar – Ny stortingsmelding om kultur Jessheim videregående skole, 30. november, Lisbeth og Jacob.

Juletreskogen

Bærum Kulturråd stilte med eget tre på utstillingen Juletreskogen i Mellomgulvet i kommunegården i desember. Treet var fylt med “julekuler” som viste bilder av alle kulturorganisasjoner som vi er paraplyorganisasjon for.

Sosiale medier

Bærum kulturråd benytter sin nettside baerumkultur.no, Facebook-side https://www.facebook.com/BaerumKulturraad/ og Twitter-konto @BaerumKulturRad til å markedsføre organisasjonenes arrangementer og informasjon til våre medlemsorganisasjoner, samt eget diskusjonsforum for styret fora.baerumkultur.no.

Vi sender ut informasjon om og invitasjon til deltakelse i kulturarrangement til vårt nettverk via nyhetsbrev.

Det er sendt ut 7 nyhetsbrev til alle/deler av kulturorganisasjonene i Bærum i løpet av 2017.

Takk og gratulasjoner

Styret takker alle kulturorganisasjoner for godt og positivt samarbeid i 2017. Vi er imponert over kulturaktivitetene i kommunen – både kvantitativt og kvalitativt!

Vi vil også takke Bærum kommune for fint samarbeid i svært mange sammenhenger og for økonomisk støtte.

Frivilligprisen 2017

8. desember ble Gatelaget tildelt årets frivillighetspris.

Gatelaget er et aktivitetstilbud for rusavhengige der målet er å bidra til at flere kommer seg opp og inn i samfunnet igjen. I Bærum kommune er det Stabæk fotball som har regien og de har drevet fotballag for rusavhengige siden august 2013.

Prisen er en anerkjennelse av det arbeidet som blir gjort hele året gjennom av alle frivillige.

Vi gratulerer!

Kulturprisen 2017

Bærum kommunes kulturpris – Kulturprisen 2017 gikk til kulturprodusent Cecilie Due.

Årets prismottaker Cecilie Due har vært medlem i BærMuDa siden oppstarten i 1989. Hun opptrer i mange roller både på, før og etter, under og over – og på scenen. Hun er også en drivende kraft i kommunens fellesarrangementer, en ildsjel med kreative og produktive evner. Hun er både prosjektleder og primus motor for Sandvika Byfest.

Vi gratulerer!

 

BKR – Årsmelding 2017 (pdf for nedlasting)