Bærum Kulturråd: Handlingsplan 2018–2020

Kulturplaner

Bærum Kulturråd: Handlingsplan 2018–2020

Handlingsplan for styret i perioden 2018-2020

Møtevirksomhet

I tillegg til sakene som ligger her har styret kontinuerlig dialogmøter, med MIK utvalget, med Kultursjefen og med hennes tjenesteledere, med Rådmannen. Antall møter variere, men minimum 1 gang i året.

Vi ønsker også et tett og godt samarbeid med Asker Kulturråd, via god dialog og fellesmøter.

Andre oppgaver

Vi har også andre faste poster i løpet av vårt årshjul, som deltagelse i kulturpris- og stipendjuryen, evaluering av fordeling av kulturstøtten, innspill til kommunens handlingsplan, div høringsinnspill til aktuelle saker, deltakelse på Sandvika Byfest m.m.

Handlingsplan

Hovedfokus for oss ligger på å jobbe for og frem gode, egnede og tilgjengelige lokaler for det frivillige kulturlivet, både til øvelser og fremføring.

Saker Handling
Akustiske målinger Oppfølging av det som skal utbedres etter gjennomførte målinger.

Se for øvrig også kulturanleggsplanen.

Kulturanleggsplanen Følge opp denne, med særlig fokus på oppussing av Lille Scene og etter hvert Sandvika Teater.

Vi har laget vår revidering av planen og denne leveres Kultursjefen i løpet av høsten 2017.

Lokaler/arenaer Skolene som lokale kulturhus; få en standard som gjør det enkelt for våre organisasjoner å få tilgang til skolene.

Andre kommunale lokaler; lav og lik leiepris for frivillige organisasjoner.

Musikkflekken; følge opp hva som skjer der, hvordan lokalene blir brukt og leieforholdet til kommunen.

Byscenen; følge opp at denne scenen også blir brukt.

Rud vgs Innspill ang kulturlivets behov ved bygging av ny Rud VGS. Følge opp.
Fornebu Peke ut kulturens behov ved formingen av Fornebu. Både ved bygging av skole og andre lokaler.

Innspill sendes MIK, BAUN og Kultursjef i løpet av høsten 2017.

Konferanser Jobber med å holde konferanse for våre medlemmer, med aktuelle temaer. Annet hvert år?

Ønsker å opprettholde forum for andre Kulturråd.

Administrativ stilling Jobbe for at BKR får en admin stilling, starte på 40% skal ivareta arbeidsoppgaver for Bærum Kulturråd.
Budstikka Større synlighet for kulturen i Budstikka, fokus på å bedre/øke synligheten på «Hva skjer»-kalenderen.

 

BKR Handlingsplan 2018-2020 (pdf for nedlasting)