Bærum Kulturråd – Årsmelding 2018

BKR Årsmelding

Bærum Kulturråd – Årsmelding 2018

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2018.

Styrets sammensetning

Leder Nina Grøholt
Styremedlem Jacob Falck (nestleder)
Styremedlem Marius Stenberg
Styremedlem Kjersti Tubaas
Styremedlem Even Trygve Hansen
Styremedlem Anne Beathe Ryttersveen
Styremedlem Kavitha Laxmi*

Valgkomite Trine Bendixen og Marius Stenberg

Revisor Bjørn Widding

* Kavitha Laxmi trakk seg fra styret i september 2018.

Styrets sammensetning representerer bredt innen kulturuttrykkene slik som det står i vedtektene at vi skal.

Status økonomi

Rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og organisasjonens stilling.

Regnskapet viser et årsresultat for 2018 med et overskudd på kr 30 072,-. Vi vil søke tilskudd til vår drift fra Bærum Kommune på samme nivå som vi har fått i 2018 for det arbeide vi legger ned frivillig for kommunen. I tillegg vil vi søke om en daglig leder stilling på 30% i størrelsesorden kr 170 000,-. Dette kommer fram av vårt budsjett for 2019.

Vår egenkapital pr 31.12.2018 er positiv med kr 43 772,-. Vår gjeld ved årets slutt er mottatte fakturaer, mens likviditeten til å dekke disse er god. Det er i tillegg gjort en avsetning for vår årlige Kulturkonferanse som vi vil holde i begynnelsen av februar.

Årsregnskapet gir således et rettvisende bilde av resultatutviklingen og organisasjonen finansielle stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til viktige forhold for bedømmelse av organisasjonens økonomiske stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som etter styrets mening har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Møtevirksomhet

  • Årsmøte i forbindelse med Kulturkonferanse, avholdt 4. februar 2018
  • 8 ordinære styremøter

Politisk arbeid

Utvalget for Miljø, Idrett og Kultur

Vi har jevnt vært observatører i utvalgets møter. Vi har også en del uformell kontakt med utvalgets leder Morten Skauge.

Innspill til partiprogrammer

Vi er blitt invitert av både Høyre og Venstre i løpet av året for å komme med innspill til deres partiprogram på kulturfeltet i forbindelse med valget 2019. Nina Grøholt og Jacob Falck har deltatt på disse 2 møtene.

Møter med kommunen

Styret ved styreleder har hatt faste møter med kultursjef Berit Inger Øen, 7 i løpet av året.

Vi har hatt to møter med Rådmannen (april og oktober), det siste med spesielt fokus på Fornebu.

Representasjon i andre styrer, fora og arbeidsgrupper

Kulturhuset Stabekk Kino: Marius Stenberg
Sandvika Byfest – styringsgruppen: Marius Stenberg
Juryen for Frivillighetsprisen: Anne Beathe Ryttersveen
Juryen til Bærum kommunes kulturpris og kulturstipend: Jacob Falck og Marius Stenberg
Bærum korpsforum: Kjersti Tubaas og Jacob Falck
Bærum Frivilligsentral: Nina Grøholt
Akershus Amatørteaterråd: Anne Beathe Ryttersveen
Vårt Sandvika AS: Bærum Kulturråd har en aksje
Sandvika Byfest: Samarbeidspartner
Bærum kommune: Samarbeidsavtale

Media

Bærum Kulturråd ble intervjuet i Budstikka om følgende saker:

  • 12.09.2018: ”Kultur vil skape Fornebus identitet”, leserinnlegg av Even Trygve Hansen
  • 28.11.2018: «Vil skille kirke og kultur» – om sambrukskirken og behovet for kulturarenaer på Fornebu

Spesielle arbeidsoppgaver i 2018

Høringsinnspill

  • Høringsinnspill til revidering av Kulturanleggsplanen, februar
  • Tilskudd til kulturelle formål, evaluering av fordelingen, november.
  • Innspill til Handlingsplanen 2019-2022, oktober
  • Høringsinnspill ang Vold og seksuelle krenkelser i Bærum, september

Kulturkonferansen 2018 – Se oss hør oss

Vi, i samarbeid med Bærum kommune ved Kultur og samarbeid, arrangerte en kulturkonferanse med tema «sosiale media» for våre medlemmer og andre kulturengasjerte. Vi hadde 3 foredrag/innlegg;
Kaja Mjelbo fra Budstikka, om å skrive en god pressemelding

Kjersti Tubaas for Hosle og Bekkestua skolekorps, om Hoslefestivalen
Elisabeth Heidenstrøm, om å bruke sosiale media
Kultursjef Berit Inger Øen avsluttet med litt informasjon fra hennes avdeling.

Konferansen hadde ca. 40 deltagere.

Fellesmøte med Asker Kulturråd

8. september 2018 hadde vi et fellesmøte med Asker Kulturråd, på foajescenen i Bærum kulturhus, hvor hovedtema var den nye Viken regionen. På første del av møtet hadde vi Høyrepolitiker på fylkesnivå Sebastian Næss Langaas til å orienter oss om Fylkeskommune og videre mot ny region. Andre del av møtet var diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Dette resulterte også i et initiativ til å danne et Viken Kulturråd. Nina Grøholt har hatt møter i etterkant med styreleder Erik de Mora i Asker Kulturråd for å jobbe videre med dette.

Pilotprosjekt

Bærum korpsforum og Bærum kulturskole har satt i gang et pilotprosjekt med tema ny undervisnings­modell for de yngste i korpsene. Målet er å gjøre det enklere å begynne i korps, holde lengre på barna, billigere og enklere administrasjon for korpsene og skape et tettere pedagogisk opplegg sammen med kulturskolen og korpsene. Kulturskole har mottatt innovasjons­midler til dette prosjektet. Kjersti Tubaas er deltatt i dette arbeidet.

Representasjon og møtevirksomhet

Vårt Sandvika – Nina Grøholt og Marius Stenberg hadde møte med Frode Valland i februar, og vi hadde leder Frode Valland på besøk på styremøte i september, for informasjon om organisasjonen.

Fornebupiloten – Nina Grøholt og Even Tygve Hansen hadde møte med daglig leder Ingrid Brattset i mars.

Møte med Bærum Idrettsråd – Nina Grøholt og Marius Stenberg hadde møte med styreleder og dagligleder i Idrettsrådet i april

Møte ang byggingen Bekkestua ungdomsskole – Nina Grøholt og Jacob Falck i juni

Jazzfestivalen på Kongsberg – Kjersti Tubaas, Marius Stenberg og Jacob Falck var tilstede

Sandvika Byfest – her er vi synlige med flere oppgaver, bla å organiserer paraden ved Nina og konferansierer på Byfestscenen ved Nina og Kjersti.

100-års feiringen av både Stabekk Janitsjarorkester og Norges Musikkorps Forbund i Bjerkelunden med påfølgende konsert. Jacob Falck og Marius Stenberg var tilstede.

Åpning av Fornebupiloten – Nina Grøholt og Marius Stenberg var tilstede, og overleverte blomster.

Åpning av Sjøholmen – Nina Grøholt var tilstede og overleverte blomster

Kultur rikets tilstand – Nina Grøholt og Jacob Falck var tilstede

Avduking av Andre Bjerke byste på Bekkestua – Anne Beate Ryttersveen var tilstede

Budstikka 120 år! – Jacob Falck, Even Trygve Hansen og Nina Grøholt var tilstede og overleverte blomster

Sosiale medier

Bærum kulturråd benytter sin nettside baerumkultur.no, Facebook-side https://www.facebook.com/BaerumKulturraad/ og Twitter-konto @BaerumKulturRad til å markedsføre organisasjonenes arrangementer og informasjon til våre medlemsorganisasjoner, samt eget diskusjonsforum for styret fora.baerumkultur.no.

Vi sender ut informasjon om og invitasjon til deltakelse i kulturarrangement til vårt nettverk via nyhetsbrev. Det er sendt ut 7 nyhetsbrev til alle/deler av kulturorganisasjonene i Bærum i løpet av 2018.

Takk og gratulasjoner

Styret takker alle kulturorganisasjoner for godt og positivt samarbeid i 2018. Vi er imponert over kulturaktivitetene i kommunen – både kvantitativt og kvalitativt!

Vi vil også takke Bærum kommune for fint samarbeid i svært mange sammenhenger og for økonomisk støtte.

Frivilligprisen 2018

8. desember ble Paal Alme tildelt årets frivillighetspris.

Kulturprisen og kulturstipender 2018

Kulturprisen for 2018 gikk til korpsmannen John Henrik Tveit.

Stipendvinnere var Pernille L. Nansen, Tonje S.Paus og Timothy Johnson.

Vi gratulerer!