Bærum Kulturråd Årsmelding 2019

BKR Årsmelding

Bærum Kulturråd Årsmelding 2019

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2019.

Styrets sammensetning

Leder Nina Grøholt
Styremedlem Jacob Falck (nestleder)
Marius Stenberg
Kjersti Tubaas
Anne Beathe Ryttersveen
Pål Horsle
Valgkomite Trine Bendixen
Paal Alme
John Henrik Tvedt
Revisor Eline Lundgaard

Styrets sammensetning representerer bredt innen kulturuttrykkene slik som det står i
vedtektene at vi skal.

Status økonomi

Rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og organisasjonens stilling.
Regnskapet viser et årsresultat for 2019 med et underskudd på kr 1.325. Vi vil søke
tilskudd til vår drift fra Bærum Kommune på samme nivå som vi fikk tildelt for 2019
for det arbeide vi legger ned frivillig for kommunen. I tillegg vil vi søke om støtte til en
daglig leder stilling på 100%.

Vår egenkapital pr 31.12.2019 er fortsatt positiv med kr 42.696. Vår gjeld ved årets
slutt er kun avsetninger til digitale løsninger og administrasjon.

Årsregnskap gir således et rettvisende bilde av resultatutviklingen og organisasjonen
finansielle stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til viktige forhold for bedømmelse
av organisasjonens økonomiske stilling og resultat som ikke fremgår av
årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som etter
styrets mening har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Møtevirksomhet

● Årsmøte i forbindelse med Kulturkonferanse, avholdt 10. februar 19
● 8 ordinære styremøter

Politisk arbeid

Utvalget for Miljø, Idrett og Kultur

Vi har jevnt vært observatører i utvalgets møter.

Vi ble invitert med på utvalgets studietur til Århus og København 28. – 30 mars, hvor
temaet var Kultur og stedsutvikling. Nina Grøholt og Jacob Falck deltok på turen.

Vi fikk orientere om kulturrådets arbeid og kulturlivets utfordringer i Bærum for det
nye MIK-utvalget på utvalgsmøte 21. nov.

Møter med kommunen

Styret ved styreleder har hatt faste møter med kultursjef Berit Inger Øen, 8 i løpet av året.

Representasjon i andre styrer, fora og arbeidsgrupper

Kulturhuset Stabekk Kino Marius Stenberg
Sandvika Byfest styringsgruppen Marius Stenberg
Juryen for Frivillighetsprisen Anne Beathe Ryttersveen
Juryen til Bærum kommunes kulturpris og kulturstipend Kjersti Tubaas og Pål Horsle
Bærum korpsforum Kjersti Tubaas og Jacob Falck
Bærum Frivilligsentral Nina Grøholt
Akershus Amatørteaterråd Anne Beathe Ryttersveen
Vårt Sandvika AS Bærum Kulturråd har en
aksje
Sandvika Byfest Samarbeidspartner
Bærum kommune Samarbeidsavtale

Media

Bærum Kulturråd ble intervjuet i Budstikka om følgende saker:

 • 13.04.19: «Fornebu som kulturby» – leserinnlegg ved Pål Horsle og Jacob Falck
 • 09.05.19: «Kulturbygg i Bærum» – leserinnlegg ved Pål Horsle og Jacob Falck
 • 07.05.19: «102 aktører søker om 11 millioner» – uttalelse/referert Nina Grøholt
 • 23.08.19: «Ut mot millionstøtte til X Games» – intervju/uttalelse Pål Horsle
 • 31.08.19: «Ja til kulturstasjon for unge på Bekkestua» – leserinnlegg ved Nina Grøholt
 • 06.09.19: «For få biblioteker i Bærum» – medforfatter leserinnlegg Jacob Falck
 • 25.10.19: «Kritisk til prioritering; Kulturlivet blir sulteforet» – uttalelse fra Jacob Falck

Spesielle arbeidsoppgaver i 2019

Høringsinnspill

 • Tilskudd til kulturelle formål, evaluering av fordelingen 2018, april.
 • Innspill til kommunens Handlingsprogram 2020-2023, oktober

Tilgang/øvetid på Sandvika vgs

I starten av året opplevde none av våre organisasjoner innstramninger på tilgang til Sandvika vgs. BKR, v/ Jacob Falck, skrev brev til fylkeskommunen ang saken, og vi var også aktive på Facebook og i Budstikka i forbindelse med saken.

Kulturkonferansen 2019 – Bruk stemmen!

Vi, i samarbeid med Bærum kommune ved Kultur og samarbeid, arrangerte en kulturkonferanse med tema kulturpolitikk i anledning av valget 2019 for våre medlemmer og andre kulturengasjerte. Vi hadde 1 foredrag og en politisk debatt.

Foredrag ved Kjersti Horn, regissør.

Kulturpolitisk paneldebatt ledet av Erik Wold:

 • Morten Skauge (H)
 • Eirik T. Bøe (V)
 • Kjell Maartmann-Moe (AP)
 • Anita M. Solli (SP)
 • Signe B. Johannesen (MDG)
 • Torbjørn Espelien (FRP)

Kultursjef Berit Inger Øen avsluttet med litt informasjon fra hennes avdeling. Konferansen hadde ca. 35 deltagere.

Studietur for styret til Bodø

7. – 9. mars var styret på studietur til Bodø. Der møtte vi bla kultursjef Arne Vinje, som orienterte om søknaden som europeisk kulturhovedstad i 2024 (som de fikk!), vi fikk omvisning på Stormen Kulturhus og mye informasjon om prosessen rundt planlegging/bygging av huset av Rolf-Cato Raade, var på Bymuseet og hadde en kunstvandring og omvisning på biblioteket.

Bekkestua og Fornebu

Vi har opprettholdt et stort fokus på disse 2 utviklingsområdene i Bærum, med særlig vekt på lokaler/arenaer for kulturutøvelse. På Bekkestua har vi frontet ønske om å bruke Brannstasjonen til kulturarena når selve stasjonen skal flyttes. Vi har også hatt befaring og deltatt på akustisk måling på Bekkestua barneskole som åpnet i år.

Viken kulturråd

Sammen med Asker Kulturråd, Ullensaker Kulturråd, Sarpsborg Kulturråd, Nordre Follo Kulturråd (nyopprettet) og en tidligere representant fra Frogn Kulturråd har Bærum Kulturråd stiftet Viken Kulturråd, gjennom arbeid i løpet av året. Nina Grøholt fra BKR sitter i interimsstyre.

Kurs i Sosiale medier

Vi arrangerte 7. november et kurs for våre medlemmer i bruk av Sosiale medier, med hovedfokus på markedsføring og promotering av egen organisasjon, eventer/arrangementer o.l. Kurset ble holdt av Elisabeth Vikanes, og det deltok 15 stykker (max. plasser var 20)

Syngende kommune

Sammen med Kultur og samarbeid søkte vi på prosjektet «Syngende kommune». Dette fikk kommunen tilslag på i midten av november og det ble da også gitt politisk tilslutning til dette på MIK-møte 21. nov. Det er nå satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe dette videre. Pr. dags dato er det Nina Grøholt og Anne Beathe Ryttersveen som sitter fra BKR i denne gruppen.

Teaterhus på Emma Hjort

Et gammelt skolebygg i J.A. Lippestads vei 8 (Emma Hjort) jobbes det nå med å få et Teaterhus, som både kan inneholde øvingslokaler, med noe mulighet for fremføring, lager for både kostymer og rekvisitter og enkle kulisser, systue og lite verksted. I desember arrangerte Berit Inger og vi et oppstartsmøte for de lokale teatergruppene, og et utvalg bestående av representanter fra noen av disse gruppene, samt Tone Runsjø fra Viken Teaterråd (tdl. Akershus Amatørteaterråd) Berit Inger Øen og en representant fra Eiendom og Nina Grøholt fra BKR skal jobbe videre med dette prosjektet.

Representasjon og møtevirksomhet

Sandvika Byfest – her er vi synlige med flere oppgaver, bla å organisere paraden (Nina) og konferansierer på Byfestscenen (Nina og Kjersti)

Befaring Bekkestua barneskole – Kjersti Tubaas, Jacob Falck og Pål Horsle var tilstede

Åpning av Kunst rett vest, Hennie/Onstad – Nina Grøholt var tilstede

Åpning av Elvebredden – Nina Grøholt var tilstede

Norsk publikumsutvikling konferanse i Bergen – Jacob Falck og Marius Stenberg var tilstede

Kulturrikets tilstand – Nina Grøholt, Marius Stenberg og Jacob Falck var tilstede

Sosiale medier

Bærum kulturråd benytter sin nettside baerumkultur.no, Facebook-side, og Twitter-konto @BaerumKulturRad til å markedsføre organisasjonenes arrangementer og informasjon til våre medlemsorganisasjoner, samt eget diskusjonsforum for styret fora.baerumkultur.no.

Vi sender ut informasjon om og invitasjon til deltakelse i kulturarrangement til vårt nettverk via nyhetsbrev. Det er sendt ut 9 nyhetsbrev til alle/deler av kulturorganisasjonene i Bærum i løpet av 2019.

Gratulasjoner

Frivilligprisen 2019

6. desember ble Terje Voll tildelt årets frivillighetspris.

Kulturprisen og kulturstipender 2019

Kulturprisen for 2019 gikk til Bærum Pikekor.

Stipendvinnere var Solveig S. Ibsen, Philip Dementiev og Mathias K. Marstrander

Vi gratulerer!

Takk

Styret takker alle kulturorganisasjoner for godt og positivt samarbeid i 2019. Vi er imponert over kulturaktivitetene i kommunen – både kvantitativt og kvalitativt!

Vi vil også takke Bærum kommune for fint samarbeid i svært mange sammenhenger og for økonomisk støtte.