Søk om kompensasjon for tap fram til 1. mai

Koronavirustider 2020

Søk om kompensasjon for tap fram til 1. mai

Nå har kompensasjonsskjemaet for tap (fram til 1. mai) som følge av koronaviruset blitt publisert.

Kulturministeren uttaler i pressemelding 3. april at:

– Jeg vet at det er mange innen både kultur, frivillighet og idretten som fremdeles er bekymret for hva som vil skje med økonomien deres etter at inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter har falt bort som følge av smittevernstiltakene som er satt inn. Det er en bekymring jeg deler.

Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil 14. april åpne for søknader på sine nettsider. Søknadsbehandlingen skal gå raskt, slik at pengene kommer ut, fortsetter statsråden.

Søknadsfristen er satt til 21. april.

– Disse kompensasjonsordningene kommer i tillegg til en lang rekke ulike tiltak med relevans for Kulturdepartementets sektor: kontantstøtteordningen for bedrifter som opplever stor omsetningssvikt, endrede permitteringsregler, tiltak rettet mot frilansere og selvstendig næringsdrivende, tilbakeføring av selskapsunderskudd, lavere momssats, lånegaranti til bedrifter og at vi ikke krever tilbake tilskudd til avlyste arrangementer, for å nevne noe. Vi vil likevel fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak.

Ordningene som ble fremmet for Stortinget 27. mars skal kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Norsk musikkråd er glad for kompensasjonsordningene, men mener dette er kun ett steg på veien for å dekke musikkfrivillighetens inntektstap og bundne, løpende kostnader. Vi vil i ukene som kommer være i dialog med Kulturdepartementet og andre frivillige organisasjoner for å få til flere kompensasjonsordninger. Blant annet vet vi at våren er den årstiden hvor mange lokale lag avholder loppemarkeder, basarer og andre inntektsbringende dugnader og som bidrar til betydelige inntekter som kommer det lokale musikklivet til gode. Dette er inntekter det lokale musikklivet nå, på grunn av myndighetenes pålegg, mister.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skriver følgende om kompensasjonsordningen:

Hva som blir kompensert avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt:

 • Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen.
 • Utsettelse av arrangementer vil bli kompensert med eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.

Hvem kan  søke:

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.
 • Arrangørar i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.   Søkere som ikke er registrert i Frivilligregisteret, skal søke hos Kulturrådet.

Krav som må oppfylles:

 • Arrangementet var planlagt arrangert i Norge i perioden 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.
 • Arrangement som ikke er åpne for allmennheten.
 • Arrangement som organisasjonen selv ikke skulle ha arrangert.
 • Tapte billettinntekter og deltakeravgifter eller merutgifter som utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren kan omfatte et bredt spekter av aktiviteter.

Kompensasjonsordningen er i hovedsak avgrenset til arrangement med billettinntekt eller deltakeravgift. Dette omfatter tilskuer- og publikumsarrangement, og aktiviteter med påmeldings- og deltakeravgifter fra enkeltpersoner, lag og foreninger eller andre. I tillegg kan det gis kompensasjon for merutgifter som følge av at arrangement avlyses, stenges eller utsettes. Dette gjelder også arrangement uten billettinntekt eller deltakeravgift, under forutsetning av at de er åpne for allmennheten. For eksempel kan dette være gratis aktivitetstilbud eller andre tilstelninger.

Vilkårene for at det kan gis kompensasjon er at arrangementet ville ha vært åpent for alle. Dette inkluderer arrangementer i organisasjoner hvor det er åpent for alle å være medlem, og hvor alle har mulighet til å delta i aktiviteten, uavhengig av om de har verv eller særskilte posisjoner i organisasjonen. Det betyr at årsmøter og landsmøter med medlemsdelegater ikke omfattes av ordningen, men at aktiviteter som kurs og seminarer, leirer og større samlinger er inkludert, så lenge det ville ha vært åpent for alle medlemmene å delta. Arrangører med aktiviteter som er målrettet for barn og unge, personer med funksjonsnedsettelser eller minoritetsgrupper kan også søke om kompensasjon, såfremt det er et arrangement der det ville ha vært åpent for alle i målgruppen å delta.

Det er ikke mer enn tid av veien for våre medlemmer til å søke, frist 21. april!