Sommerhilsen fra Bærum Kulturråd

Sommerhilsen fra Bærum Kulturråd

Kulturrådet er de frivillige kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som organisasjonenes forlengede arm mot politikere og kommuneadministrasjonen. Som et talerør vil vi arbeide for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Vi har vært igjennom en utfordrende tid hvor vi nå med litt forsiktighet aner konturene av å vende tilbake til normalen som var før pandemien. Kulturlivet i Bærum er sterkt rammet av situasjonen med nedstenging av de fleste deler av kulturlivets øvings- og framføringsscener. Kulturens betingelser under pandemien har hatt umiddelbare, men mer bekymringsfullt, langsiktige konsekvenser for rekruttering og engasjement.

Vår hovedoppgave har vært å videreformidle frivillige og andre kulturaktørers behov gjennom å bidra til kommunale økonomiske kompensasjonsordninger. Støtteordninger er viktig for at kulturen raskt kan gjenoppstå. Samtidig har Kulturrådet ønsket å demonstrere og vise fram potensialet i digitale fremføringsarenaer.

Årsmøtet i Bærum Kulturråd valgte i mars 2021 et nytt styre bestående av tre nye og fire etablerte medlemmer. Styreleder Lars Thorrud, sammen med Cecilie Rønning, Christine Amdam og Marius Stenberg tok gjenvalg. Nye styremedlemmer er Simin May, Hilde Skjauff og Hilde Riksen.

Styret representerer en bred bakgrunn innen forskjellige kulturaktiviteter. For at vi skal kunne bidra til en positiv utvikling for kulturens kår i Bærum trenger vi deres støtte og engasjement. Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom Kulturrådet. Vi er sterk ønsket av kommunen som et høringsorgan for å ivareta kulturlivets interesser og derved innbyggerpåvirkning.

Innflytelse og legitimitet underbygges av medlemsmassen. Vi håper derfor at alle vurderer innsatsen som positiv og velger å melde seg inn med en tilnærmet symbolsk medlemsavgift på Kr. 300,-. Dere kan tegne medlemskap her.

I henhold til våre vedtekter kan alle kulturinstitusjoner bli medlem. Vi setter dermed ingen grense mellom frivillighet og profesjonelle aktører idet disse er nært knyttet sammen. Det er en gjensidig avhengighet og felles formål om å utvikle kulturen i Bærum som en helhet, til glede for innbyggerne i kommunen.

Styret i Kulturrådet arbeider på frivillig basis. Etablering, utvikling og tilgjengelighet av kulturarenaer på Fornebu, Høvik, Bekkestua og Rykkinn har høy prioritet. Frivilligheten står samtidig høyt på vår agenda.

Oppsummert ser vi våre oppgaver fremover:

· Orientere om prosesser på kulturfronten og invitere til å ta del i høringer og drøftinger
· Initierer saker som fremhever kulturlivet og har et aktivt samarbeid med kommunen
· Arbeide for en riktig fordeling av kulturmidlene, tilgang til gode scener og øvingslokaler
· Initiere tiltak som kan bidra til samarbeid mellom organisasjonene
· Bidra til å økt forståelse for kulturarbeid i kommunen
· Være informatører overfor kulturorganisasjonene, kommunen og mediene
· Gi kulturorganisasjonene mulighet til utvikling gjennom kurs, seminarer og konferanser
· Fokus på barns og ungdoms kulturmuligheter, -utvikling og kulturtilbud

Ønsker dere alle en god sommer og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen,

Lars Thorrud
Styrets leder