Innkalling til Årsmøte i Bærum Kulturråd 2023

Innkalling til Årsmøte i Bærum Kulturråd 2023

Årsmøtet i Bærum Kulturråd vil finne sted 22. mars 2023. kl. 18:00 på Presterud Gård, Gamle Ringeriksvei 49, Bekkestua

Under Årsmøte kan hver kulturorganisasjon som er medlem møte med inntil 2

representanter. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til

styret senest 1. mars. Ved stemmeavgivning har organisasjonene en stemme hver.

Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt på dagsorden.

AGENDA

1. Konstituering

2. Valg av møteleder, referent og 1 person til å medunderskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Budsjett

6. Innkomne forslag

7. Valg av styre som består av styreleder og seks styremedlemmer

8. Valg av Valgkomitésom består av 3 medlemmer

9. Valg av revisor

Endelig innkalling med dagsorden, årsmelding, regnskap og budsjett vil bli sendt ut senest 14. mars.

Vel møtt!

Styret.

Alle relevante vedlegg kan lastes ned: