BKR-Nyhetsbrev-banner

Februar 2018

Til alle skolekorpsene i Bærum

2018 02 04 Hvor er korpset mitt medlem

Husk søknadsfristen 1. mars til kommunal støtte

Du finner det du trenger å vite om Tilskuddsordninger på nettsidene til Bærum kommune.
Alle korpsene kan også søke om prosjektmidler (noen er meget flinke og får betydelige beløp). Husk at arrangementet IKKE budsjettmessig må gå med overskudd, og at arrangementene må foregå i Bærum.

Det må nevnes at noen skolekorps glemte å søke på Skolekorps - søknad om tilskudd i fjor og dermed gikk glipp av kommunale midler. Etter at korpsene ble representert i Bærum Kulturråd ble det for en del år siden satt av en egen post til skolekorpsene for tilskudd til driften. Denne budsjettposten ble først satt til NOK 300.000 og for to år siden økt til NOK 500.000. Bærum Kulturråd har sendt forslag til forenkling av søknads-prosessen, men kommunerevisjonen har innskjerpet regelverket. Vi har fått følgende svar på vår epost med spørsmålet hvorfor kan ikke summen bare deles på antall skolekorps. Da fikk vi følgende svar:

«Vi kan ikke sende ut tilskudd uten søknad. En søknad er vårt mandat til å tildele midler. Det handler om dokumentasjon på hva vi gjør og hvem vi tildeler midler. Vi må også være sikre på at korpset er aktivt, at vi har riktig kontonr, adr etc.»

Husk workshop 13. februar kl 17

Mellom skolekorpsene og Bærum kulturskole i Kunnskapssenteret, Sandvika

Bærum Korpsforum har på vegne av korpsene fremmet et ønske til kulturskolen om å tenke nytt om den modellen for opplæring som tilbys i dag. Målsettingen som er uttalt fra Korpsforum er å redusere kostnadene til skolekorpsene, samt å hindre frafall blant de yngste i korpset.

Korpsforum har allerede presentert tanker om en modell, men sammen ønsker vi nå å invitere til en samling der vi forhåpentligvis kan få frem enda flere og gjerne nye ideer, og der vi fordomsfritt kan «leke oss litt» med mulige samarbeidsformer.

Fattigdomsmidler

Bærum Kulturråd har engasjert seg i problematikken med støtte til korpsbarn som kommer fra lavinntektsfamilier. Vi har fått meget positive reaksjoner på våre forslag, men uansett vil vi anbefale at flest mulig av de korpsbarn som kommer fra lavinntektsfamilier får plass på Bærum kulturskole.

Kulturskolen har allerede i dag muligheter til å ettergi elevavgift.

Rom for musikk

Bærum Kulturråd har engasjert seg sterkt i å få bedre øvings-, lager- og fremføringslokaler for korpsene. Dette er en langdryg prosess. Vi har vært involvert på Nye Rykkinn skole, hvor vi også har fått evaluert lokalene etter at skolen er tatt i bruk. Kommunen har lovet at de skal bruke denne som retningsgivende for nye skoler i Bærum.

På Levre skole, Bekkestua skole og på Fornebu er det prosjekter hvor vi er tatt med på råd. Det blir ikke slik vi ønsker det. Forsamlingssalen på nye Bekkestua skole burde vært 50% større, men de får 3 spesialrom for kulturskolens undervisning.

Musikkrommet på Levre skole blir 50% større en vanlige musikkrom med begrunnelse at det skal være tilrettelagt for dans og musikk, men det blir dessverre bare vanlig takhøyde. Det med takhøyde i musikkrom er en hard nøtt å knekke.

Fra vårt innspillsdokument til ny kulturmelding tar vi et slag for sterkere støtte for en sterkere satsing på det kulturelle grunnfjell (kor og korps) og Skolen som det lokale kulturhus. Siterer følgende fra vårt innspill;

Når det gjelder Eikeli videregående skole har vi fått følgende tilbakemeldinger fra fylket: «…….Det har gitt lite rom for å ta med behov utover det skolen trenger.….. Kantinen egner seg ikke til øvingslokale fordi rommet blir et gjennomgangsrom…». Skoleledelsen med rektor bør ikke være eneste brukerrepresentant, kulturen må være representert.

Kommunen er nå i gang med oppussing av lokaler for musikk. Rådmannen har sagt at dette vil ta tid, men på Grav skole er kommunen i gang. Det blir ikke billig, men det ser ut som dette blir bra. Hvilken skole som er neste mann ut er avhengig av at vi får gode innspill fra ditt korps.

Gi beskjed til jacob@baerumkultur.no om du ønsker at ditt øvingslokale skal prioriteres ved neste runde.
BKR ikon turkis
Ønsker du å støtte Bærum Kulturråds arbeid med å utvikle kulturen i Bærum bør du bli medlem!
Årskontingent kr 300,-.
facebook twitter email website
BKR-Motto