Vedtekter for Bærum Kulturråd

Vedtatt 18.03.2010

Revidert på årsmøte 10.03.2022. Gjeldende fra 1.1.2023

1. Formål

Bærum Kulturråd skal arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser i Bærum.

2. Organisasjon

Bærum Kulturråd representerer kulturorganisasjonene i Bærum overfor kommune- og fylkesadministrasjon og politiske myndigheter.

3. Medlemskap

Kulturorganisasjoner registrert i Enhetsregisterert med tilhørighet i Bærum kommune kan være medlemmer i Bærum Kulturråd. Medlemskapet registreres i kulturrådets register. Medlemmer som er registrert pr. 1. januar har stemmerett på årsmøtet.

4. Årmøte

Bærum Kulturråds øverste myndighet er Årsmøte. Dette holdes hvert år innen utgangen av mars.

Hver kulturorganisasjon kan møte med inntil 2 representanter.

Foreløpig innkalling sendes kulturorganisasjonene 5 uker før møtet.

Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 uker før møtet.

Endelig innkalling med dagsorden, årsmelding, regnskap og budsjett sendes 8 dager før møtet.

Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt på dagsorden.

Deltakelse og stemmerett på Årsmøte

Hver medlemsorganisasjon har en stemme på Årsmøte. Representanter fra kulturetaten og det politiske liv i Bærum kan inviteres som observatører. Disse har talerett, men ikke stemmerett.

Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt i de saker som er nevnt i pkt. 6 og ved vedtektsendringer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Endringer av vedtektene vedtas av Årsmøte med minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendring må være sendt styret innen 1. januar.

Årsmøtet skal behandle

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
  8. Valg av valgkomité som består av 2-3 medlemmer
  9. Valg av revisor


Styret

Styret bør velges fra organisasjoner som er registrert som medlemmer. Det forutsettes at representanter som velges til styret har bred og genuin interesse for og/eller erfaring med kulturarbeid i kommunen på alle plan. Årsmøtet bør bestrebe seg over en bredest mulig sammensetning i styret. Der styret vil få behov for ekstra fagekspertise, bør dette søkes hos medlemsorganisasjonene.

Styreleder velges for 1 år. Resten av styremedlemmene velges for en periode av 2 år. Halvparten av styrets medlemmer bør velges i oddetallsår og halvparten i partallsår.

5. Ekstraordinært årsmøte

Når styret eller minst 10 av medlemsorganisasjonene ber om å få behandlet en sak, skal det innkalles til Ekstraordinært årsmøte med minst 8 dagers varsel.

6. Oppløsning

Oppløsning av Bærum Kulturråd vedtas av to påfølgende ordinære Årsmøter som bestemt i pkt. 4 for vedtektsendring.

Ved oppløsning avgjør Årsmøte hvordan rådets eventuelle midler skal anvendes. Uansett skal de anvendes til beste for kulturformål i Bærum.