Vedtekter

Vedtatt 23. august 2023. Erstatter vedtekter vedtatt 18.03.2010.

 

§ 1. Navn
Organisasjonens navn er Bærum Kulturråd og har organisasjonsnummer 996 388 786. Organisasjonen ble stiftet i 1986 og er hjemmehørende i Bærum kommune.

 

§2. Formål
Bærum Kulturråd skal arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser i Bærum. Kulturrådet representerer frivillighetskulturen i Bærum overfor kommune- og fylkesadministrasjon og politiske myndigheter.

 

§3. Organisatorisk tilknytning
Bærum Kulturråd er en frittstående interesseorganisasjon uten binding til andre organisasjoner. Kulturrådet er partipolitisk nøytral.

 

§ 4. Medlemskap og kontingent
Søknad om medlemskap avgjøres av styret, med årsmøtet som ankeinstans. Medlemmer og assosierte medlemmer må ha tilhørighet i Bærum kommune og være registrert i Enhetsregisteret.

§ 4.1. Medlemmer: (stemmerett)
Frivillige kulturorganisasjoner og andre kulturorganisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan være medlemmer i Bærum Kulturråd.

§ 4.2. Assosiert medlemmer: (ikke stemmerett)
Offentlige institusjoner og kommersielle foretak, stiftelser, læreinstitusjoner, kulturorganisasjoner og kultursentre, samt profesjonelle kulturorganisasjoner/-aktører kan være assosiert medlem.

§ 4.3 Kontingent
Kontingent for medlemmer og for assosierte medlemmer bestemmes av årsmøtet. Kontingenten må være betalt før årsmøtet.

 

§ 5. Årsmøte
Årsmøte er Kulturrådets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal. Styret innkaller til Årsmøte med minst én måneds varsel. Forslag fra medlemmer (§ 4.1) som ønskes behandlet, må være mottatt av styret senest to uker før Årsmøte.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være tilgjengelig senest én uke før Årsmøte. Årsmøte kan fatte vedtak med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøte kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt på dagsordenen.

Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt i de saker som er nevnt i § 10 og § 11.

 

§ 6. Deltakelse, stemmerett og talerett på årsmøte
Kulturrådets styre kan stemme med en - 1 - stemme pr. styremedlem. Styret kan ikke stemme under behandling av årsmelding og regnskap.

Hvert medlem og assosiert medlem kan møte med inntil to - 2 - representanter.

Hvert medlem (§ 4.1) har en - 1 - stemme på årsmøtet. Medlemmer har talerett og stemmerett. Ingen kan representere mer enn ett medlem. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt fra andre medlemmer.

Assosierte medlemmer (§ 4.2) har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Representanter fra kommunen og politikere i Bærum kan inviteres som observatører. Disse har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 

§ 7. Årsmøtets oppgaver
Årsmøte skal behandle:

1. Registrering av medlemmer og assosierte medlemmer

2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å signere protokollen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Fastsettelse av kontingent for medlemmer og assosierte medlemmer

7. Handlingsplan og budsjett

8. Innkomne forslag

9. Valg:

  • Leder (1 år)
  • 4 styremedlemmer (2 år)
  • 1. varamedlem (1 år)
  • 2. varamedlem (1 år)
    Varamedlemmer har møterett, og stemmerett ved forfall av styremedlemmer, hvor de representerer iht. nummerorden.
  • Valgkomité, 3 medlemmer (2 år)
  • Revisor (1 år)

Styremedlemmer velges fra organisasjoner som er registrert som medlemmer (§ 4.1).
Styret innstiller valgkomité og revisor.

 

§ 8. Signaturrett
Signaturrett innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

 

§ 9. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst åtte - 8 - dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan behandle og ta avgjørelse kun i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 10. Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 11. Oppløsning
Oppløsning av Bærum Kulturråd vedtas av to påfølgende ordinære årsmøter og krever 2/3 flertall på begge årsmøtene. Ved oppløsning overtar Bærum kommune kulturrådets aktiva.