Strategi og handlingsplan 2021-2024

Vedtatt på årsmøtet 2021

 

Bærum Kulturråd skal bidra til å berøre – begeistre og utfordre

Bærum Kulturråd skal bruke kunst og kultur som sentral kraft til å motvirke utenforskap og polarisering i samfunnet gjennom å skape felles plattformer, felles opplevelser og stedsidentitet. Kunsten kan også speile og uttrykke virkeligheten for ulike deler av befolkningen og gi stemme til grupper som ikke opplever å bli hørt. Kulturrådet har derfor et spesielt ansvar for å arbeide med denne tematikken. Bærum kulturråd skal bidra til helse, samt klimasmarte valg ved å prioritere nærhet og kortreist kultur. Kulturrådet deler rådmann sin vurdering om sektorovergripende aktiviteter.

Våre målgrupper er hovedsakelig Bærum kulturråd sine medlemmer,

beslutningstakere som kulturadministrasjonen og politikere i Bærum samt også Bærums befolkning. Våre roller er å representere, koordinere, utfordre, være pådriver og delta i debatter.

 

Økonomiske og politiske vilkår/ramme

 • Kulturrådet skal delta i samfunnsdebatten med å skape dagsorden på kulturens premisser. Presse, sosiale medier og andre arenaer skal brukes for våre medlemmers beste.
 •             Kulturrådet skal bruke kultur som sentral kraft for inkludering og mangfold av kulturlivet. Kulturrådet skal bidra med å skape nødvendige økonomiske midler for gjennomføring av prosjekter. Målet er øke bevilgninger til prosjektstøtte med 100% i planperioden. En planbeskrivelse for arbeidet skal utarbeides.
 •           Med en 100% ansatt daglig leder kan Kulturrådet skape en VINN-VINN posisjon for politikere, kulturadministrasjonen og medlemmer. Kulturrådet kan da bedre utvikle, samordne og koordinere. En daglig leder i 100% stilling er høyt prioritert.
 •            Kulturrådet skal skape en tydelig rolle med status som høringsorgan for kultur.  Kulturrådet skal utfordre og være pådrivere overfor flere sektorer. Viktige og prioriterte hovedutvalg er Miljø, idrett og kultur, Barn og unge og Planutvalget.
 •           Kulturrådet skal bidra til å skape levende samfunn i alle livsfaser. Vi ønsker tilrettelegging med lokale tilskudd i nærmiljøet.
 •      Kulturrådet vil sikre en åpen dialog med kulturadministrasjonen og politikere. Kulturrådet ønsker regelmessige og hyppige kontaktmøter med båd kulturadministrasjonen og MIK-utvalget


Våre medlemmers vilkår

 •  Kulturrådet skal bidra til tilgjengelighet 24/7 i lokaler som er egnet til den aktivitet som skal skje i lokalene. Kulturrådet ønsker gratis tilgang til lokaler for det lokale kulturliv, slik som det er på skolene.
 •             Kulturrådet ønsker skolene som de lokale samfunnshus. Krav/policy til kulturens plass på de ulike skolene må på plass.
 •            Kulturrådet skal gi bistand og hjelpe medlemmer med bedre steder å være (lager – akustikk) med koordinering og tilrettelegging. Særlig gjelder dette store ensembler.
 •            Kulturrådet skal vise fram og gjøre synlig medlemmers virksomhet. Etablere samarbeid med lokal presse, bruke sosial medier og egne hjemmesider.
 •             Kulturrådet vil at elevavgiften på Kulturskolen skal reduseres med 30%  og harmoniseres med andre kostnader for fritidsaktiviteter for barn og unge.


Steds- og byutvikling

 •            Bærum har behov for flere arenaer for fremføring. Kulturrådet vil være en pådriver for nye kulturarenaer ved kulturbyene Fornebu, Bekkestua og Rykkinn. Kulturrådet ønsker å tilrettelegge for mange kunstneriske uttrykk, som eksempelvis teater, dans, korps, orkester, band mm.
 •           Kulturrådet vil skape begeistring med egnede og tilpassede kulturarenaer. For musikk skal NS 8178 gjelde. For dans må man ha myke gulv, rails og speil. Nødvendige garderober må være obligatorisk. Nærlager samtavtrekk/vask for bruk av kjemikalier er også nødvendig.
 •             Kulturrådet skal utvikle policy og retningslinjer for utvikling og planprosessen av kulturarenaer.
 •            Kulturrådet vil bidra til at det skapes levende og skapende rom for godt og levende bomiljø.
 •           Stedsutvikling Kulturens drivkraft skal vi arbeide for stedsutvikling og skape levende rom for innbyggere. Målet er å skape et godt bomiljø for innbyggere.
 •             Skape nye arenaer med frivillighet og innbyggersamarbeid.

Administrative mål

 •           Kulturrådet ønsker administrative forenklinger. Søknadskjemaer må endre slik at de er enkle å bruke. Kravet til dokumentasjon må vurderes. Kulturrådet kan være søknadsinstans.
 •             En daglig leder i 100% stilling er et svært høyt prioritert mål. En daglig lede skal utvikle kulturfeltet, arbeide med kompetanseutvikling (kurs, seminarer og veiledning) og gi service til medlemmene. En daglig leder skal bidra til nye prosjektmidler og finansiering.
 •            Forbedre egne hjemmesider, i større grad vise fram medlemmers aktiviteter. Vurdere å lage nye og dynamiske hjemmesider.